• Získali sme bronzový certifikát v projekte Skutočne zdravá škola

     • Po našom dvojročnom snažení, vzdelávania detí i dospelých v oblasti zdravého stravovania a najmä dôležitých  zmien v jedálničkoch našej materskej školy sme sa prepracovali k získaniu bronzového certifikátu v projekte Skutočne zdravá škola. Sme nesmierne hrdí, pretože cesta bol náročná - v prvom kroku sa realizivala analýža školskej jedálne, kde sa vydali odporúčania, čo z potravín vyradiť, nahradiť zdravšími alternatívami, ako lepšie vyskladať jedálniček. Sme štátna škola, ktorá musí dodržiavať podmienky verejného obstarávania, čo je oveľa komplikovanejšie ako pri súkromných školách, a preto v niektorých oblastiach sú zmeny ťažšie realizovateľné, ale my sa nevzdávame a ideme ďalej. Sme prvou škôlkou v Petržalke, ktorá sa môže pýšiť týmto ocenením, čomu sa nesmierne tešíme a preto túto skvelú správu chcem šíriť do sveta. Stále však je čo zlepšovať a o to sa budeme snažiť naďalej v našej materskej škole, aby z našich detí vyrástli uvedomelí ľudia, ktorí budú mať množstvo informácií o zdravej strave a zdravom stravovaní, ktoré v budúcnosti budú aplikovať vo svojom živote.

     • Babka a dedko sú naše všetko...

     • Prešiel zasa celý rok od nášho posledného stretnutia so starými rodičmi a ich vnúčatami pri jesenných tvorivých dielňach. Stretli sme sa v dvoch veľkých skupinách - jeden deň mladšie triedy a druhý staršie. Stretlo sa nás veru hodne. Niektorí starí rodičia si to zopakovali obidva dni a páčilo sa im u nás. Veľmi pekne ďakujeme všetkým  starým rodičom, ktorí pricestovali za svojimi vnúčatami z blízska a aj z druhého konca Slovenska, deti sa tešili. Vaše spoločné výtvory budú zdobiť našu škôlku ešte niekoľko dní. Veríme, že Vám ochutnávka zdravých chutných pomazánok z našej školskej kuchyne chutila. Ďakujeme a tešíme sa znova o rok. 

     • ŠKÔLKA VOLÁ ....

     • iŠkolský rok 2023/2024 sa začína 4.9.2023.

      Nezabudnite pred prvým nástupom do MŠ podať cez Edupage prehlásenie o bezinfekčnosti. V prípade neprítomnosti deťaťa v MŠ, je zákonný zástupca povinný do 7,30 hod. ohlásiť neprítomnosť dieťaťa cez aplikáciu Edupage - dochádzka - pridať elektornickú ospravedlnenku.

      Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,00 hod, potom sa budova zamyká. 

      Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané papučky alebo sandáliky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie.

      Tešíme sa na Vás.

     • 1. ročník marhuľového hodovania v MŠ Bohrova

     • Záver školksého roka ako sa patrí...

      Keďže sme súčasťou Petržalky, ktorá bola v minulosti známa marhuľovými sadmi a nie veľkými panelákmi. Aby sme si zaspomínali na tieto časy rozhodli sme sa usporiadať spoločné stretnutie detí, rodičov a zamestnancov materskej školy práve v tomto duchu. A tak sme si zašportovali, zaskákali na trampolínach s Happy Kids, namaľovali spoločne krásne marhuľové stromy, urobili si vlastnostnoručne sladký smotanovoý dezert s marhuľami, vyzdobili múr y okolo škôlky odtlačkami svojich rúk, pán Morochovič nám ugriloval rôzne dobroty, pani kuchárky prichystali skvelé pukance a mamičky priniesli koláčiky od výmyslu sveta, v ktorých hlavnou ingredienciou boli marhule. 

      Popoludnie vyšlo na jednotku a všetcfci sme si to spoločne užili. Určite si to v budúcnosti ešte zopakujeme. 

     • Hravo a veselo na našom dvore

     • Po roku sme opäť u nás privítali milých a šikovných ľudí, ktorí nám pomohli čo to na našom školskom dvore zrekonštruovať. Nadácia Pontis každoročne realizuje projekt, kde si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce. U nás táto akcia prebiehala v piatok 16.6.2023 doobeda (lebo týždeň predtým nám zámer zmarilo nepriaznivé počasie). Tento rok nám dobrovoľníci z IBM, Dentsply Sirona, LeitnerLeitner, AFS Visicom Slovakia, J&T Real Estate. Pomohli s ošmirgľovaním a premaľovaním kovových dielcov plota okolo materskej školy, novým náterom rozjasnili betónové časti plota, z betónových tvárnic vytvorili múrik okolo našich ovocných stromov, dali nový náter starším hrovým prvkom a zo starých bubnov na káble vytvorili nové hracie prvky na školskom dvore. Aj touto cestou im ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že nám venovali svoj čas a tešíme sa opäť o rok.

       

     • Dotácia na stravu pre predškolákov od 1.5.2023

     • Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa treba doručiť do materskej školy do 12.4.2023. Ak zákonný zástupca žiadosť o dotáciu nevyplní a neodovzdá v stanovenom termíne – nemá nárok na túto dotáciu.

      Žiadosť o dotáciu v zmysle zákona 544/2010 Z.z. požiadajú zákonní zástupcovia detí:

       posledný ročník materskej školy  – povinné predprimárne vzdelávanie

      Nárok na dotáciu majú aj deti s diétnym stravovaním (nosenie stravy do ŠJ alebo príprava stravy a stravovanie doma) toto platí ak rodič disponuje už s potvrdením od odborného / špeciálneho lekára môže hneď k žiadosti priložiť.

      V prípade otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne pani Mackovičovú.

       

     • POZOR ZMENA - Nové VZN upravujúce poplatky za čiastočnú úhradu pobytu dieťaťa v materskej škole

     • Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

      § 2 Materská škola

      (1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 75,00 eur na jedno dieťa.

      (2) Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok sumou 37,50 eur. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

      (3) Počas obmedzenej prevádzky materskej školy v mesiacoch júl a august prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sumou vo výške 75,00 eur mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok v sume 37,50 eur. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

      (4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených osobitným predpisom. 

      (5) Príspevok v materskej škole je možné znížiť alebo odpustiť za dieťa, ktoré: 

      a) v júli alebo auguste nedochádzalo do materskej školy a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy,

      b) v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

      (6) V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy v júli a auguste a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľovi príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy.

      (7) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou prispieva zákonný zástupca za celý kalendárny mesiac bez ohľadu na dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole v danom mesiaci.

      (8) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy o odpustenie príspevku za kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu, tak riaditeľ materskej školy rozhodne o odpustení príspevku za daný kalendárny mesiac.

      (9) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred podľa osobitného predpisu. V prvom mesiaci dochádzky dieťaťa do materskej školy sa príspevok uhrádza do desiateho dňa príslušného mesiaca.

      VZN č.4/2023 platí od 1.apríla 2023.

      Nezabudnite si zmeniť trvalé príkazy vo Vašej banke.

       

     • Zápis do 1. tried ZŠ v MČ Bratislava Petržalka

     • Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termínoch 14. apríla 2023 (PIATOK) v čase od 15:00 do 18:00 a 15. apríla 2023 (SOBOTA) v čase od 8:00 do 12:00.

      O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023.

     • 2% pre Borkáčikov

     • Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre Vaše deti na aktivity, pomôcky, výlety, hrové prvky, divadielka a mnoho ďalších vecí. ĎAKUJEME !

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
      • na vynovenie vybavenia MŠ
      • na aktivity pre deti v MŠ i mimo nej 

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to (nájdete ho v sekcii Pre rodičov - RZ Borkáčik -  2% z dane)

      ​​​​​​​Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní 2022

     • Prerušenie prevádzky

     • Materská škola Bohrova 1 bude mať v dňoch 15. a 16.12.2022 prerušenú prevádzku z dôvodu vysokej chorobnosti detí i zamestnancov podľa zákona 245/2008 Z.z., v zmysle paragrafu 150a.

      Predpokladané obnovenie pokračovania prevádzky je 19.12.2022.

     • Pribudli nám na fasádu zvieratká

     • Naša škôlka je opäť trochu veselšia. Pribudli nám na fasádu pri triede stonožiek a chrobáčikov krásne nové logá, začo veľmi pekne ďakujeme pánovi Bemerovi a jeho kolegovi.

      Deti sa veľmi tešia z nových obrázkov a my s nimi.

     • Škôlka volá ...

     • Školský rok 2022/2023 sa začína 2.9.2021.

      V prípade novonastupujúcich detí, poprosíme o posunutie nástupu do MŠ na 5.9.2022.

      Nezabudnite pred prvým nástupom do MŠ podať cez Edupage prehlásenie o bezpríznakovosti. V prípade neprítomnosti deťaťa v MŠ, je zákonný zástupca povinný do 7,30 hod. ohlásiť neprítomnosť dieťaťa cez aplikáciu Edupage - dochádzka - pridať elektornickú ospravedlnenku.

      Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,00 hod, potom sa budova zamyká. 

      Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané papučky alebo sandáliky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie.

      Tešíme sa na Vás.

     • Brigáda na školskom dvore

     • Jedno slnečné júnové popoludnie sa mnoho z Vás – rodičov zapojilo do našej dobrovoľníckej aktivity. Spoločnú brigádu sme veru nezažili už tri roky, o to viac to náš školský dvor potreboval. Spoločne sme obnovili nátery, hojdačiek, domčeka so šmykľavkou, dreveného ihlana či nášmu nekonečnému plotu. Ožila aj ďalšia časť našej fasády pri dopravnom ihrisku, ktorú Ste natreli v oranžovo-zelených farbách (neostalo však len pri fasáde, občas to odnieslo tričko či tenisky). Pomohli Ste nám aj s náterom zábradlia na terase pri triede včielok. Pokiaľ rodičia usilovne pracovali, deti si užívali hudobno-interkatívne predstavenie s Ujom Ľubom - Detská diskotéka. Dobre odvedená práca nemôže ostať bez odmeny – tou bol v našom prípade spoločnž guláš a veľká kopa ovocia.

      Veľká vďaka všetkým rodičom, ktorí priložili ruku k dielu. Veľmi Ste nám pomohli a veríme, že s pri spoločných aktivitách budeme stretávať aj naďalej.

     • Naše mesto - srdce na pravom mieste

     • Prešli už tri roky keď sme naposledny u nás privítali milých a šikovných ľudí, ktorí nám pomohli čo to na našom školskom dvore zrekonštruovať. Nadácia Pontis každoročne realizuje projekt, kde si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce. U nás táto akcia prebiehala v piatok 17.6.2022 doobeda (lebo týždeň predtým nám zámer zmarilo nepriaznivé počasie). Tento rok nám dobrovoľníci z IBM, Colonnade Insurance a AFS Visicom Slovakia. Pomohli s ošmirgľovaním a premaľovaním kovových dielcov na terase pri triede včielok, novým náterom rozjasnili betónové hranty a múriky na terasách a pomohli nám aj s maľovaním plota. Aj touto cestou im ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že nám dnes venovali svoj čas a tešíme sa opäť o rok.

     • Krásne veľkonočné sviatky

     • Kríky a stromy na našom školskom dvore zakvitli veľkonočnými vajíčkami vytvorenými rukami našich detí. Potešte sa z nich s nami.

      Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, plných pohody, radosti a smiechu.