• VRÁŤME PETRŽALKE JEJ ZELENÚ TVÁR

    Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom zeleného vzdelávacieho fondu vydala výzvu koncom roka 2017 o zapojenie sa do jej grantového programu. Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike. Zapojili sme sa projektom “Vráťme Petržalke jej zelenú tvár”, ktorého cieľom bolo  poskytnúť deťom i rodičom primerané poznatky o ochrane a starostlivosti o životné prostredie, rozvíjať emocionálny vzťah k prírode a ochrane životného prostredia,  naučiť sa vnímať krásu prírody,  naučiť sa niesť za svoje konanie zodpovednosť,  rozvíjať motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane životného prostredia,  zlepšovať povedomie o ochrane životného prostredia prostredníctvom detí i medzi rodičmi … Cieľovou skupinou projektu boli deti vo veku 3-6 rokov navštevujúce materskú školu. Deti boli formou zážitkového učenia a rôznych aktivít vedené k tomu, aby pochopili že od nich záleží dnes ako bude naša Zem vyzerať o dvadsať či tridsať rokov. Cez deti a ich aktivity sme nepriamo pôsobiť aj na rodičov, starých rodičov a obyvateľov v susedstve.  Vďaka finančnej podpore ZVF sme mali dostatok prostriedkov na rôzne tvorivé aktivity s environmentálnou tematikou, naučili sme sa pracovať s mikroskopom, navštívili sme botanickú záhradu, starali sme počas celého roka o zeleninu vo vysokých záhonoch a o kvetinky v skalkách, vybudovali sme si v átriu Enviroučebňu. Spoločne s rodičmi i deťmi zo susednej základnej školy sme oslávili Deň Zeme, pripravili kultúrna program, ktorého spoločnou myšlienkou bola práve ochrana životného prostredia. Projekt prispel k zvýšeniu environmentálneho povedomia detí predškolského veku, žiakov ZŠ, rodičov i širšej verejnosti o ochrane prírody priamym zapojením zainteresovaných subjektov do aktivít v teréne spojených so starostlivosťou o životné prostredie a realizáciou cyklu výchovno-vzdelávacích aktivít a programov. Projekt bude mal pozitívny vplyv na zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi zainteresovanými subjektmi, výmenu informácií a skúseností v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie. Výstupy z projektu sú použiteľné v rámci environmentálnej a regionálnej výchovy a v ďalších aktivitách smerujúcich k zvyšovaniu environmentálneho povedomia. Už existujúca školská záhrada, ktorá je aj predmetom projektu, bude naďalej slúžiť pre potreby praktickej environmentálnej výchovy. Aktivity v rámci environmentálneho výchovného programu budú využiteľné aj pre ostatné školy a širšiu verejnosť (zelený koncert, tvorivé dielne, výstavy, hry, besedy).

                                                                                 

     

    DEUTSCH MIT HANS HASE

    Tento školský rok sa do Materskej školy Bohrova 1 po dlhých rokoch znova vrátila  nemčina. Pred dvadsiatimi rokmi sa s nemeckým jazykom v rámci krúžkovej činnosti oboznamovali predškoláci bežne. Časom však začala nemčinu vytláčať angličtina a želanie  rodičov, aby sa deti oboznamovali hlavne s anglickým jazykom. To bola z nášho pohľadu škoda, keďže len poloha našej materskej školy je ako sa hovorí „čo by kameňom dohodil“ od hraníc Rakúska a deti s rodičmi bežne túto krajinu navštevujú.

    Preto sme sa s očakávaním zapojili do grantového programu Nemčina do materských škôl vypísaného Nadáciou Volkswagen Slovakia. Cieľom nášho projektu, s ktorým sme uspeli bolo hravou formou vzbudiť záujem detí o nemecký jazyk formou hier, piesní, riekaniek, pracovných listov  a aktivít na interaktívnej tabuli. Deti sa nebifľovali slovíčka, ale formou hry, bez nátlaku na ich výkon sa oboznamovali s cudzím jazykom. Projekt bol podporený sumou 2200,-€, ktoré boli určené na didaktické pomôcky a finančnú odmenu pre lektora. Súčasťou podpory projektu bolo aj odborné školenie lektora cez Goethe Institut Bratislava – Efektívna výučba nemčiny v predškolskom zariadení.

    Pred záverom školského roka môžeme konštatovať, že náš zámer sa podaril. Deti z triedy mravčekov sa tešili na  Hansa Haseho (plyšového zajačika, ktorý ich oboznamovaním sa s cudzím jazykom sprevádzal), na riekanky, pesničky a hry v jazyku, ktorý bol v septembri pre ne ešte úplne neznámy. V budúcom školskom roku budeme vo výuke pokračovať a dúfať, že si deti základy oboznamovania sa s nemeckým jazykom budú prehlbovať aj v ich ďalšom štúdiu na základných školách.

                                                                                  

     

    S KOLOBEŽKOU DO ŠKÔLKY

    Cieľom nášho projektu bolo vybudovanie dopravného ihriska pre deti predškolského veku, na školskom dvore našej materskej školy, aby  pomocou praktického vyučovania a zážitkového učenia získali požadované kompetencie z oblasti dopravnej výchovy a tým sme ešte aktívnejšie mohli napĺňať ciele, ktoré sme si stanovili v projekte Kolobežka rýchlo bežká…

    Vytvorením upravenej rovnej plochy s vyznačenými cestami, prechodmi pre chodcov, bezpečnej z hľadiska mobility detí na detských kolobežkách, odrážadlách, trojkolkách  a bicykloch, označenú dopravnými značkami získame priestor na stimulovanie psychomotorických kompetencií detí v oblasti dopravnej výchovy na vlastnom území.

    Jeden známy citát hovorí: “Lepšie jedenkrát zažiť ako stokrát počuť“. Týmto heslom sa chceme riadiť aj v našej materskej škole pri realizácii rôznych aktivít, samozrejme aj týkajúcich sa dopravnej výchovy. Chceme, aby práca s touto témou mala interaktívny charakter, čo znamená aby samotné deti neboli len prijímateľmi informácií, ale aby samostatne vstupovali do realizácie programu

    Našou snahou bolo vybudovať dopravné ihrisko na školskom dvore pri našej materskej škole, kde by si deti teoretické poznatky z dopravnej výchovy vedeli vyskúšať v praktickej rovine a získali by tak zručnosti pre bezpečné zvládnutie jazdy na detských dopravných prostriedkoch. To sa nám aj s podporou Nadácie Volkswagen, mestskej časti Bratislava-Petžalka a v neposlednej rade aj s pomocou rodičovskej verejnosti podarilo. V dostupnej blízkosti materskej školy takáto plocha chýbala. V budúcnosti v rámci spolupráce môže slúžiť aj susedným materským a základným školám pri realizácii dopravnej výchovy.

    Nezanedbateľným prínosom projektu má byť aj to, že si deti uvedomia, že musia byť na ceste viditeľné. K nešťastiu  prichádza často preto, lebo vodič  dieťa na ceste jednoducho nezbadá. Hroziace riziko môžeme znížiť tým, že budeme deti učiť používať na oblečení reflexné prvky tak, aby  vodič už z diaľky zbadal dieťa a zvýšil svoju pozornosť. Projekt tak prispeje k zníženiu nehodovosti na cestách a zvýši povedomie detí o cestnej premávke.

                                                                                     

     

    KOLOBEŽKA RÝCHO BEŽKÁ...

    V predškolskom veku  sa deti málokedy stanú obeťami dopravných nehôd najmä preto, lebo každý ich krok  kontrolujú dospelé osoby alebo starší súrodenci. S nástupom do školy nehodovosť detí prudko stúpa. Školáci na ceste  do školy sa musia samostatne orientovať a  riešiť  dopravné situácie. Nesprávne konanie  má za následok dopravnú nehodu

    Aby sme predišli tragédiám na cestách, je dôležité, aby sme dopravnej výchove detí v predškolskom veku venovali veľkú pozornosť a sami im  boli  príkladom. Dopravná výchova vychádza zo špecifického poznania telesného a pohybového vývinu detí. V predškolskom veku  sa očividne mení telesná konštitúcia dieťaťa. Jeho organizmus rastie a silnie a postupne môže vykazovať čoraz lepšie a väčšie výkony, dieťa však ešte nemá vyvinutý odhad čo aj naozaj dokáže. Vnímanie je pre dieťa v predškolskom veku najdôležitejšie zo všetkých poznávacích procesov. Preto ho treba rozvíjať a usmerňovať aj v oblasti bezpečnosti na ceste.

    Je dôležité, aby vzdelávanie detí v tejto oblasti prebiehalo formou rozhovorov, interaktívnych cvičení, tvorivých dielní, prednášok a najmä praktických cvičení na dopravnom ihrisku, tak, aby všestranne napomáhalo deťom zvyšovať  informácie o bezpečnosti na cestách, správnom správaní sa detí na ceste i chodníku, informácie o zodpovednom správaní sa chodcov, kolobežkárov, cyklistov i šoférov. Aby sme naplnili túto našu víziu pokúsili sme sa o získanie grantu z Nadácie Volkswagen na realizáciu nášho projektu. S radosťou sme prijali správu, že naša snaha bola korunovaná úspechom.

    Preto chceme aj touto cestou poďakovať Nadácii Volkswagen za podporu. Získané finančné prostriedky využijeme na nákup kolobežiek a reflexnýxh viest pre deti, na návštevu dopravného ihriska a zaplatenie autobusu, ktorý nás tam odvezie, na zakúpenie interaktívneho CD s dopravnou tematikou …

                                                                                             

    Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

    Vytváraním vzťahu k nášmu mestu, jeho histórii i súčasnosti, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické sa snažíme o výchovu novej generácie obyvateľov nášho mesta. Tým, že práca s digitálnymi prostriedkami nie je pre dnešné deti veľkou neznámou, chceme aj my vo výchovno-vzdelávacom procese využívať čo najmodernejšie technológie, s ktorých pomocou deti získajú základy digitálnej gramotnosti a vedia tieto zručnosti uplatniť pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií za aktívnej účasti na vlastnom vzdelávaní. Digitálne technológie sú v našej materskej škole ponímané ako jeden z prostriedkov  výchovno-vzdelávacej činnosti, ich využívanie má jasne stanovené pravidlá.Vytvorením vlastného projektu sme sa pokúsili o získanie finančných prostriedkov cez Nadáciu Volkswagen na zakúpenie interaktívnej tabule.

    Na našu veľkú radosť bolo naše snaženie korunované úspechom a už štyri mesiace môžeme našu prácu obohacovať aj o prácu s ňou.  V rámci projektu sa deti zoznámili s historickým centrom Bratislavy jazdou s Vláčikom Prešporáčikom, vydali sa turistickou vychádzkou po stopách korunovačnej cesty v centre mesta, zúčastnili sa v spolupráci s miestnou knižnicou Prokofievova na  niekoľkých interaktívnych výstavách súvisiacich s našou témou, tvorili spoločne maľované čítanie o našom meste, plagát, kalendár, prezentáciu, riešili rôzne aktivity so zameraním na život v našom meste pomocou didaktických softvérov.   Množstvo výtvarných prác individuálnych i kolektívnych prispelo tiež k osvojeniu si tejto témy. Deti mali radosť z besedy s rodákom z Petržalky, ktorý nám porozprával ako naša mestská časť vyzerala v dobe jeho detstva.Projekt – Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto – a aj jeho realizácia bol veľkým prínosom pre našu triedu, deti i rodičov, ktorí sa cez deti  a ich zážitky či informácie dozvedali o meste kde žijú veci, o  ktorých doposiaľ možno ani netušili.