• Rodičovské združenie – Borkáčik

     

    Číslo účtu :                     SK69 5600 0000 0049 2343 9001

    IČO:                                 50617648

    Variabilný  symbol:        dátum uskutočnenia platby

    Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda

     

     

    Predsedníčka RZ – Borkáčik: Viola Urbanová  (zástupca triedy chrobáčiky)
    Podpredseda: Pavol Hyravý  (zástupca triedy mravčekovia)
    Hospodár: Monika Morochovičová  (zástupca triedy stonožky)
    Členovia:  Veronika Lešková  (zástupca triedy svetlušky)
      Zuzana Bemer  (zástupca triedy lienky)
      Jana Karasová  (zástupca triedy stonožky)
      Veronika Tehlárová            (zástupca triedy žabky)
      Daniel Suchý (zástupca triedy včielky)
      Lenka Milojević (zástupca triedy mravčekovia)
      Nikola Ecker Illésová (zástupca triedy žabky)

     

    • Rodičovské združenie–Borkáčik (ďalej  RZ–Borkáčik) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí Materskej školy Bohrova 1, 85101 Bratislava.
    • RZ–Borkáčik je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
    • RZ–Borkáčik  je zriadené na dobu neurčitú.
    • V mene Rodičovského združenia je oprávnený  konať predseda alebo podpredseda, každý samostatne, k podpisu pripojí pečiatku združenia.
    1. RZ-Borkáčik spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri zachovaní práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti, pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov detí.
    2. RZ-Borkáčik sa podieľa na organizovaní záujmovej činnosti školy, zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí pre deti, na organizovaní domácich a zahraničných stykov školy, na organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy a športových aktivít, školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, lyžiarskych zájazdov, škôl v prírode a pod.
    3. RZ-Borkáčik aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania, v rámci svojich možností zlepšuje technické vybavenie školy a využívanie audiovizuálnej a výpočtovej techniky.
    4. RZ–Borkáčik sa zúčastňuje na riešení výchovných problémov a na ochrane detí pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove, na ochrane ich zdravia, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin, spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania detí, ochrany životného prostredia a zlepšenia podmienok pobytu detí v materskej škole.
    5. Úlohou RZ-Borkáčik je zhromažďovať a riešiť názory a námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí.

     

    kontakt:  rzborkacik@gmail.com

    Stanovy_RZ-Borkacik.docx