• Rodičovské združenie – Borkáčik

     

    Číslo účtu :                     SK69 5600 0000 0049 2343 9001

    IČO:                                 50617648

    Variabilný  symbol:        dátum uskutočnenia platby

    Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda

     

     

    Predsedníčka RZ – Borkáčik: Katarína Vonsová  (zástupca triedy lienky)
    Podpredsedníčka: Diana Padych  (zástupca triedy lienky)
    Hospodár: Gabriela Panenková  (zástupca triedy lienky)
    Členovia:  Katarína Batková  (zástupca triedy lienky)
      Eliška Kostelníková  (zástupca triedy lienky)
      Mária Dvončová (zástupca tirdy včielky)
      Kristína Turcsányi (zástupca triedy včielky)
      Katarína Valentová (zástupca triedy lienky)
      Lenka Milojeić (zástupca triedy mravčekovia)

     

    • Rodičovské združenie–Borkáčik (ďalej  RZ–Borkáčik) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí Materskej školy Bohrova 1, 85101 Bratislava.
    • RZ–Borkáčik je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
    • RZ–Borkáčik  je zriadené na dobu neurčitú.
    • V mene Rodičovského združenia je oprávnený  konať predseda alebo podpredseda, každý samostatne, k podpisu pripojí pečiatku združenia.
    1. RZ-Borkáčik spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri zachovaní práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti, pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov detí.
    2. RZ-Borkáčik sa podieľa na organizovaní záujmovej činnosti školy, zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí pre deti, na organizovaní domácich a zahraničných stykov školy, na organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy a športových aktivít, školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, lyžiarskych zájazdov, škôl v prírode a pod.
    3. RZ-Borkáčik aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania, v rámci svojich možností zlepšuje technické vybavenie školy a využívanie audiovizuálnej a výpočtovej techniky.
    4. RZ–Borkáčik sa zúčastňuje na riešení výchovných problémov a na ochrane detí pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove, na ochrane ich zdravia, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin, spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania detí, ochrany životného prostredia a zlepšenia podmienok pobytu detí v materskej škole.
    5. Úlohou RZ-Borkáčik je zhromažďovať a riešiť názory a námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí.

     

    kontakt:  rzborkacik@gmail.com

    Stanovy_RZ-Borkacik.docx