• Školský vzdelávací program

    Názov školského vzdelávacieho programu  BORKÁČIKOV SVET vychádza z názvu ulice, na ktorej sa materská škola nachádza a zároveň sa snaží o vyjadrenie myšlienky, že sa  deti počas pobytu v našej materskej škole budú oboznamovať so širokým záberom tém, ktoré predstavujú život vo svete okolo nás. Cieľmi, ktoré sme si stanovili v školskom vzdelávacom programe chceme dospieť k tomu, aby dieťa po ukončení predprimárneho vzdelávania dosiahlo optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

    Zameranie MŠ

    Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

    Vlastné ciele materskej školy sú vypracované na základe diskusie pedagogických zamestnancov. Sú výsledkom autoevaluácie materskej školy. Pri ich formulovaní berieme do úvahy aj vyjadrenia zamestnancov školy, rodičov i detí, získané pomocou rozhovorov s nimi, spracovaním výsledkov hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania v materskej škole, analýzou trendov, ohrození aj ponúkajúcich sa príležitostí, analýzou silných aj slabých stránok materskej školy. Poslaním našej školy je s láskou pripraviť deti na bezbolestný a čo najplynulejší prechod do základnej školy.

     Vlastné zameranie školy

    Materská škola Bohrova 1 je mestská materská škola, ktorá má dobrý prístup k historickému centru Bratislavy, k Dunaju či Sadu Janka Kráľa. Práve vďaka tejto polohe a snahe viesť deti ku zdravému spôsobu života materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky zdravého spôsobu života, o prvky boja proti obezite, o vybudovanie kladného vzťahu k pohybu a vštepuje deťom lásku k vlastnému mestu i krajine. Vybudovaním dopravného ihriska v priestoroch školského dvora získala materská škola aj dostatočné možnosti na realizovanie dopravnej výchovy nie len teoreticky, ale už aj prakticky. V rámci digitálnej gramotnosti chce byť naša materská škola  školou, ktorá využíva najmodernejšie technológie vo vzdelávaní, v ktorej deti získajú základy digitálnej gramotnosti a vedia tieto zručnosti uplatniť pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií a aktívnej účasti na vlastnom vzdelávaní. Digitálne technológie sú v našej materskej škole ponímané ako jeden z prostriedkov  výchovno-vzdelávacej činnosti, ich využívanie má jasne stanovené pravidlá.

    Vlastné zameranie materskej školy vychádza zo záverov a analýz doterajšej praxe, záujmov a potrieb detí a spoločnosti. S ohľadom na vývoj v spoločnosti smerujeme od tradičnej školy k modernej s novými metódami výchovno-vzdelávacej práce. Profilácia je zameraná v súčinnosti s prípravou na vstup dieťaťa do základnej školy a kooperáciu s bežným životom. Aby sme naše ciele naplnili, zameriame sa na prípravu podnetného prostredia, ktoré je základom pre zážitkové učenie, učenie vlastnou aktivitou, skúmaním, bádaním, prostredníctvom hier a edukačných aktivít.

    Učebné osnovy

    Učebným osnovami Školského vzdelávacieho programu „Borkáčikov svet“ sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

    BORKÁČIKOV SVET

    September

    Cieľom obsahovom celku „Trieda plná pohody“  bude navodiť radostnú atmosféru v triede, tešiť sa na spoločný pobyt v materskej škole, na spoločné hry, zážitky. Utvárať pozitívne vzťahy medzi sebou navzájom a prejavovať radosť z hry. Spoznávať život v materskej škole, oboznamovať sa a zdokonaľovať základné seba obslužné činnosti, vnímať rôznorodosť hračiek vo svojom okolí.

    Október

    Cieľom obsahového celku „Farebná jeseň“  je  skvalitňovať vnímanie prírody, uplatňovať individuálne farebné vnímanie a súlad farieb v jesennej prírode, ktorá ich obklopuje. Spoznávať lesné a záhradné plody jesene, vytvárať pozitívny postoj ku konzumácii zdravých potravín, oboznamovať sa s prírodnými javmi a počasím a vytvárať  u detí zodpovedný postoj k prírode.

    November

    Cieľom obsahového celku „Moje mesto“ je oboznamovať sa s prostredím a blízkym okolím,   kde žijeme. Vychádzajúc zo zamerania našej školy sa budeme viac venovať aj histórii a pamiatkam hlavného mesta, ktoré sú v blízkosti našej materskej školy. Základným pilierom kultúrnej identity je ľudová slovesnosť, posilňovanie národnej hrdosti ku ktorej vedieme deti prostredníctvom literárnych diel a piesní, stretnutí so starými rodičmi.

    December

    Cieľom obsahového celku „Zimné sviatky“ je citovo umocniť emociálne prežívanie najkrajších sviatkov roka v rodine i v materskej škole, prejavovať spolupatričnosť vo vzťahu k rovesníkom i dospelým, rozvíjať zručnosti pri rôznych tvorivých aktivitách a mať radosť z obdarúvania. Prostredníctvom adventného kalendára deti budú získavať predstavu o časových vzťahoch, počte, priestore a orientovať sa v meniacom sa ročnom období.

    Január

    Cieľom obsahového celku „Zimné radovánky“ je oboznamovať deti so starostlivosťou o svoje zdravie, s funkciou jednotlivých častí tela. Rozlišovať aktuálne telesné pocity, posilňovať pohybovú výkonnosť pri rôznych športových aktivitách, vedieť dôležitosť správneho obliekania a stravovania. Utvárať silný citový vzťah k živej a neživej prírode a chápať význam prírody pre nás, mať potrebu starať sa o ňu aj v zimných mesiacoch.

    Február

    Cieľom obsahového celku „Cestuj s nami“  je učiť  deti  významu ľudských profesií, upevňovať poznatky o dopravných prostriedkoch, ich pohybe a ich význame pre život ľudí, chápať, že sa dopravnými prostriedkami dá presúvať na rôzne miesta. Oboznamovať sa s rôznymi druhmi športu a  upevňovať zdravie detí v prírodnom prostredí športovými a pohybovými aktivitami, chrániť svoje telo. Rozvíjať u detí vzťah k ľudovým tradíciám ako sú Fašiangy, Pochovávanie basy, Morena a umožňovať deťom mať radosť z karnevalu.

    Marec

    Cieľom obsahového celku „Lúka plná rozprávok“ je rozvíjať u detí vzťah ku knihe, chrániť ju a objavovať čítaním a prezeraním si literárnych diel bohatstvo ľudovej slovesnosti. Prostredníctvom príbehov o prírode, zvieratách a rastlinách  sa oboznámia s ich významom pre človeka. Vedia rozlíšiť niektoré druhy zvierat a ich typické znaky. Vedieme deti k pozitívnemu postoju ku prírode.

    Apríl

    Cieľom obsahového celku „Svet okolo nás“ je upevňovať u detí poznatky o ročných obdobiach, uvedomovať si význam vody a jej kolobeh v prírode, rozlišovať zložky živej a neživej prírody, rozvíjať poznatky o vesmíre, rozoznávať  prírodné javy a na základe pozorovania a praktických skúseností poznať význam ochrany životného prostredia.

    Máj

    Cieľom obsahového celku „Rastieme zdravo“ je rozvíjať u detí schopnosť uvedomovať si rôznorodosť života na Zemi, viesť deti k pozitívnemu vzťahu k prírode, k miestu kde žijú, oceňovať  význam života v ňom, vnímať a hodnotiť krásu ročného obdobia aj vo svojich výtvarných prácach. Upevňovať citový vzťah k matke a k rodine a vedieť sa smelo prezentovať aj pred cudzími v rôznych činnostiach a vystúpeniach.

    Jún

    Cieľom obsahového celku „Deti našej Zeme“ je prostredníctvom encyklopédií, médií a pozorovania života okolo nás prehlbovať a vyzdvihovať hodnotu rôznych kontinentov sveta, rôznych pletí a rás, učiť deti spoznávať rôzne druhy rastlín, prostredníctvom zmyslového vnímania vystihnúť a hodnotiť typické znaky ročných období. Spoločne prežívať radosť a zábavu pri realizovaní rozlúčky s materskou školou.