• Pedagogický asistent

   • Zákon 138/2019 vymedzuje úlohu pedagogického asistenta takto: „Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.” (§21 ods. 1 zákona 138/2019)

    Znamená to, že pedagogický asistent:

    • so školským podporným tímom a pedagógmi hľadá účinné stratégie na rozvoj potenciálu všetkých detí, keď sspoločne s učiteľom identifikuje zdroje a riziká vo svojej triede,
    • pomáha vytvárať podporujúcu a priateľskú atmosféru v triede s rešpektujúcimi vzťahmi, demokratickými pravidlami a tímovou spoluprácou,
    • venuje sa žiakom s bariérami (deti zo zdravorným znevýhodnením), pomáha zvládať nároky, napríklad zjednoduší zadanie učiteľa, poskytuje pomoc pri riešení úloh a pod.
    • pomáha pri zvládaní diferencovaného procesu výchovy a vzdelávania, s využívaním rôznych metód a foriem práce (napr. skupinové učenie), prezentácie naučeného a hodnotenia tak, aby podporoval potenciál každého dieťaťa podľa jeho potrieb,
    • flexibilne si s učiteľom delí prácu s triedou alebo procesmi (napr. jeden reflektuje, pozoruje, pomáha, druhý sa venuje zadávaniu a koordinácii),
    • pomáha všetkým deťom podľa toho, ako a kedy to potrebujú,
    • podieľa sa na vytváraní pomôcok, individualizovaných úloh, pomáha žiakom naučiť sa používať špeciálne pomôcky s cieľom viesť ich k čo najväčšej samostatnosti v procese vzdelávania,
    • spolu so školským podporným tímom a pedagógom definuje oblasti podpory detí, silné stránky, oblasti, ktoré zvládne sám tak, aby pomoc bola cielená a vychádzala z aktuálnych potrieb a nielen z diagnózy.

    Asistent učiteľa je súčasťou pedagogického kolektívu v materskej škole. Pracuje s deťmi počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu podľa aktuálnej potreby jednotlivých detí. Vytvára podmienky, ktoré podporujú inklúziu v rámci školského kolektívu. Motivuje deti k samostatnosti, pomáha prekonávať či už jazykové, informačné, komunikačné a iné bariéry. Asistent je veľmi dôležitý prvok pri adaptácii a socializácii dieťaťa. Vytvára pomyselný mostík medzi ním a ostatnými deťmi. Snaží sa dať podporu dieťaťu, aby dieťa rozumelo svetu a svet rozumel jemu. Môže aktívne pracovať aj s rodičom a napomáhať pri odovzdaní informácii a účinnému prechodu na základnú školu.