•  

    ČAS ČINNOSTI
    6:30

    Otvorenie MŠ

    Hry a hrové činnosti podľa voľby detí - individuálne, skupinové, spoločné hry

    Ranný kruh

    Pohybové a relaxačné cvičenia

     

    8:25 - 9:30

     

    Osobná hygiena, desiata (3 skupiny)

     

     

    EDUKAČNÉ AKTIVITY - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno - pohybovej, dramatickej, grafomotorickej, predmatematickej, prírodovednej, technickej, spoločenskej, pracovnej oblasti

    Pobyt vonku - vychádzka, hry na školskom dvore - pohybové, so spevom, s náčiním, na náradí, hry v piesku, na dopravnom ihrisku ...

     

    11:25 - 12:40

     

    Osobná hygiena, obed ( 3 skupiny)

     

     

    Osobná hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok

     

     

    14:25 - 15:30

     

     Olovrant (3 skupiny), osobná hygiena

     

     

    Hry a hrové činnosti

     

    17:15

     

    Koniec prevádzky MŠ