• Príspevok na čiastočnú úhradu poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

    S účinnosťou od 1.9.2008 výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.( zákon č. 245/2008 Z.z., §28 ods. 5) zriaďovateľ.

    Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.15/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 a č. 18/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:

    1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole do 1. januára 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40 €/mesiac/dieťa, 

    2) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Zákonný zástupca dieťaťa dostane pridelený variabilný symbol, pod ktorým bude uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na účet MČ Bratislava-Petržalka. Pokiaľ dôjde k nezrovnalostiam v platbách, alebo reklamácii zákonný zástupca bude komunikovať s riaditeľkou MŠ. Vždy je potrebné uviesť pridelený variabilný symbol dieťaťa. Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne.

    3)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

    1. má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
    2. rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom  dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
    3. je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
    4. má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
    5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

     

    5) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku  príspevku podľa odseku 1.

    6) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

    IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

    variabilný symbol: 9110/xxxx

    špecifický symbol: 01/2021, 02/2021...  

    VZN_15-2020.pdf

     

    Poplatok za stravovanie

    1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

    2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

    3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky je 1,20 €/deň. Rozdiel medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

    4) Dotácia na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na základe účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese po predložení potvrdenia od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania.

    5) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

    1. zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,
    2. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy je zákonný zástupca povinný oznámiť vopred, najneskôr do 7,30 h , cez aplikáciu Edupage, telefonicky alebo osobne. Ak sa tak nestane, rodič plne hradí stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberáv prvý deň choroby môže zákonný zástupca obed pre dieťa odobrať

    6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12 €/mesiac/dieťa a za dieťa, ktorému zákonný zástupca zabezpečuje stravu donáškou 6 €/mesačne/dieťa.

    • desiata 0,38 €
    • obed 0,90 €
    • olovrant 0,26 €
    • SPOLU 1,94 €/deň + režijný poplatok