• Príspevok na čiastočnú úhradu poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

    S účinnosťou od 22.2.2022 výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením ( zákon č. 245/2008 Z.z., §28 ods. 5) zriaďovateľ.

    Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.12/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 , č. 18/2019 č.15/2020 a č.4/2021 sa mení a dopĺňa nasledovne:

    1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole do 1. januára 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40 €/mesiac/dieťa, 

    2) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Zákonný zástupca dieťaťa dostane pridelený variabilný symbol, pod ktorým bude uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na účet MČ Bratislava-Petržalka. Pokiaľ dôjde k nezrovnalostiam v platbách, alebo reklamácii zákonný zástupca bude komunikovať s riaditeľkou MŠ. Vždy je potrebné uviesť pridelený variabilný symbol dieťaťa. Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne.

    3)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

    1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
    2. ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada riaditeľa materskej školy a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
    3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
    4. v čase letných prázdnin (júl, august), ak v tomto období dieťa nedochádzalo do materskej školy a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin, 
    5. v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku 

     

    4) V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľke príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy. 

    5.) Ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy, rozhodne o odpustení príspevku v materskej škole za ten kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu.

    6) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

    IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

    variabilný symbol: 9110/xxxx

    špecifický symbol: 01/2022, 02/2022...  

    VZN č. 4/2021

    VZN č. 2/2022

     

     

    Poplatok za stravovanie

    1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

    2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

    3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky je 1,20 €/deň. Rozdiel medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

    4) Dotácia na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na základe účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese po predložení potvrdenia od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania.

    5) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

    1. zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,
    2. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy je zákonný zástupca povinný oznámiť vopred, najneskôr do 7,30 h , cez aplikáciu Edupage, telefonicky alebo osobne. Ak sa tak nestane, rodič plne hradí stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberáv prvý deň choroby môže zákonný zástupca obed pre dieťa odobrať

    6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12 €/mesiac/dieťa a za dieťa, ktorému zákonný zástupca zabezpečuje stravu donáškou 6 €/mesačne/dieťa.

    • desiata 0,38 €
    • obed 0,90 €
    • olovrant 0,26 €
    • SPOLU 1,94 €/deň + režijný poplatok