• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Vitajte

   • Materská škola Bohrova 1

   • Vychovávať dieťa znamená učiť ho,
    ako sa zaobíde bez nás.

                                              E. Legouvé

    Sme materská škola, ktorá sa nachádza v uzavretom priestore sídliska Dvory 6 v bratislavskej Petržalke, mimo cestnej komunikácie s rozsiahlou školskou záhradou, plnou zelene a hrových prvkov.  Kapacita materskej školy je 186 detí, ktoré sú rozdelené do ôsmych s celodennou prevádzkou. Profilujeme sa ako mestská materské škola so zameraním na regionálnu výchovu, predovšetkým na mesto Bratislava, na dopravnú výchovu a digitálnu gramotnosť. Prostredníctvom regionálnej výchovy vytvárame u detí vzťah k nášmu mestu, jeho histórii, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické a zameriavame sa aj na súčasný život mesta.  V rámci digitálnej gramotnosti chceme byť materskou školou, ktorá využíva najmodernejšie technológie vo vzdelávaní, v ktorej deti získajú základy digitálnej gramotnosti a vedia tieto zručnosti uplatniť pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií a aktívnej sa zúčastňovať na vlastnom vzdelávaní. Digitálne technológie sú v našej materskej škole ponímané ako jeden z prostriedkov výchovno-vzdelávacej činnosti, ich využívanie má jasne stanovené pravidlá. Vybudovaním dopravného ihriska na školskom dvore sa nám podarilo pomocou praktického vyučovania a zážitkového učenia vytvárať u detí požadované kompetencie z oblasti dopravnej výchovy a tým prispieť k zníženiu nehodovosti medzi deťmi na ceste.  Od školského roku 2020/2021 sme  zapojení v národnom projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. a III. Projekt podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory odborných zamestnancov. Členmi nášho inkluzívneho tímu je školská špeciálna pedagogička, školská psychologička a dve pedagogické asistentky. Odborné zamestnankyne mali  počiatočnú úlohu pozorovať a diagnostikovať deti, ich správanie a reakcie v kolektívoch a v rôznych situáciách. Nastavujú najvhodnejšie postupy pri práci s deťmi, ktoré potreujú individuálnu intervenciu z rôznych dôvodov (podozrenie na dieťa s PAS, nezvládnutie adaptačného procesu, poruchy pozornosti, poruchy správania, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s odkladom povinnej dochádzky...). Pedagogické asistentky výrazne pomáhjaú v adaptačnom procese pri najmenších deťoch a neskôr sa venujú konkrétnym deťom, ktoré potrebujú pomoc na zvládnutie pobytu v materskej škole.