• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Novinky

      • Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025

       Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 2. do 7. mája 2024 osobne do rúk pani riaditeľky alebo poštou:

       • vo štvrtok 2.5.2024 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.
       • v piatok až utorok 3.5.-7.5.2024, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

       Viac informácií nájdete na našej webovej stránke v časti Pre rodičov - Prijímanie do materskej školy

      • Hravé učenie na našom dvore

       Zapojili sme sa do 14. ročníka grantovej výzvy Nadácie Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame, našim projektom Hravé učenia na našom dvore. Projekt je zameraný na outdoorové vzdelávanie najmenších a plnohodnotné využívanie vonkajšieho priestoru našej školy na edukáciu detí. Aj vďaka Vám sa nám podarili získať v hlasovaní tretie miesto s počtom hlasov vyše 25 tisíc. Dnes sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania šekov od Nadácie Tesco za účasti britského veľvyslanca na Slovensku pána Nigela Bakera a generálneho riaidteľa Tesco Slovensko Martina Kuruca. Získali sme tretie miesto, a teda 300,- €. Naše deti prispeli aj krátkym kultúrnym programom.

      • 2% pre Borkáčikov

       Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre Vaše deti na aktivity, pomôcky, výlety, hrové prvky, divadielka a mnoho ďalších vecí. ĎAKUJEME !

       Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní!

   • Vitajte

   • Materská škola Bohrova 1

   • Vychovávať dieťa znamená učiť ho,
    ako sa zaobíde bez nás.

                                              E. Legouvé

    Sme materská škola, ktorá sa nachádza v uzavretom priestore sídliska Dvory 6 v bratislavskej Petržalke, mimo cestnej komunikácie s rozsiahlou školskou záhradou, plnou zelene a hrových prvkov.  Kapacita materskej školy je 186 detí, ktoré sú rozdelené do ôsmych s celodennou prevádzkou. Profilujeme sa ako mestská materské škola so zameraním na regionálnu výchovu, predovšetkým na mesto Bratislava, na dopravnú výchovu a digitálnu gramotnosť. Prostredníctvom regionálnej výchovy vytvárame u detí vzťah k nášmu mestu, jeho histórii, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické a zameriavame sa aj na súčasný život mesta.  V rámci digitálnej gramotnosti chceme byť materskou školou, ktorá využíva najmodernejšie technológie vo vzdelávaní, v ktorej deti získajú základy digitálnej gramotnosti a vedia tieto zručnosti uplatniť pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií a aktívnej sa zúčastňovať na vlastnom vzdelávaní. Digitálne technológie sú v našej materskej škole ponímané ako jeden z prostriedkov výchovno-vzdelávacej činnosti, ich využívanie má jasne stanovené pravidlá. Vybudovaním dopravného ihriska na školskom dvore sa nám podarilo pomocou praktického vyučovania a zážitkového učenia vytvárať u detí požadované kompetencie z oblasti dopravnej výchovy a tým prispieť k zníženiu nehodovosti medzi deťmi na ceste.  Od školského roku 2020/2021 sme  zapojení v národnom projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. a III. Projekt podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory odborných zamestnancov. Členmi nášho inkluzívneho tímu je školská špeciálna pedagogička, školská psychologička a dve pedagogické asistentky. Odborné zamestnankyne mali  počiatočnú úlohu pozorovať a diagnostikovať deti, ich správanie a reakcie v kolektívoch a v rôznych situáciách. Nastavujú najvhodnejšie postupy pri práci s deťmi, ktoré potreujú individuálnu intervenciu z rôznych dôvodov (podozrenie na dieťa s PAS, nezvládnutie adaptačného procesu, poruchy pozornosti, poruchy správania, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s odkladom povinnej dochádzky...). Pedagogické asistentky výrazne pomáhjaú v adaptačnom procese pri najmenších deťoch a neskôr sa venujú konkrétnym deťom, ktoré potrebujú pomoc na zvládnutie pobytu v materskej škole.