• Dňa 22. decembra 1988 sa v Bratislave Petržalke slávnostne otvorilo spoločné zariadenie Jasle a materská škola Černého 1. Išlo o zariadenie so štyrmi triedami materskej školy a tromi oddeleniami jasiel.  V roku 1991 bola premenované ulice v mestskej časti a medzi nimi aj ulica na ktorej je materská škola postavená. Tak od roku 1991 je  materská škola známa ako Materská škola Bohrova 1.  Počas rokov prešlo spoločné zariadenie rôznymi zmenami. Najprv sme od školského roku 1991/1992 prestali byť spoločným zariadením s jasľami, tie už spravovala metská časť.  Neskôr keď boli jasle zatvorené sam sa rozrástli sme sa až na sedem triednu materskú školu a využívali sme celú budovu. Prešlo pár rokov a do jaselskej časti budovy, ktorá prešla stavebnými úpravami sa nám nasťahovali prváci zo ZŠ Nobelovo námestie, ktorý u nás našli sv8oj priestor.  Po niekoľkých školských rokoch boli priestory bývalej jaselskej časti znova dané k dispozícii materskej škole, ktorá rozšírila svoju kapacitu o ďalšie triedy. Od leta roku 2005 v jaselskej časti budovy sídli náš zamestnávateľ Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. Od jeho otvorenia až do odchodu do dôchodku úspešne viedla zariadenie pani riaditeľka Mgr. Erika Puškárová.  Dnes je riaditeľkou MŠ Mgr. Jana Oswaldová, ktorá svoju pedagogickú kariéru na našej materskej škole aj začínala. Od školksého roka 2021/2022 sa naše kapacity navýšili na 7 tried.

        Starostlivosť o deti zabezpečuje 14 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 4 členovia inkluzívneho tímu (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, 2 pedagogické asistentky). Osem učiteiek má ukončené vysokoškolské štúdium. Neustálym odborným vzdelávaním a realizáciou súčasných trendov v pedagogike, odhaľujú možnosti zefektívňovania predprimárneho vzdelávania.