• Zadávanie zákaziek materskou školou a školskou jedálňou materskej školy Bohrova 1, je zverejňované na internetovej stránke Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka.

        www.strediskoskole.sk