• Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025

    V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční

    v termíne od 2.mája do 7.mája 2024

     v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

         Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:
    a)  deti vo veku od 3 rokov

    b)  prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

              V zmysle § 59a školského zákona č.245/2008 Z.z. povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

            V zmysle § 59b školského zákona ak ide o dieťa, ktoré má  právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. 08. 2024, vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa len do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. Žiadosť o prijatie v spádovej materskej škole sa považuje za žiadosť o prijatie do každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľka spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je zriaďovateľom.

           V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhoduje riaditeľka MŠ a na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

    V zmysle § 59 ods. 2 školského zákona ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.
    V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa po prijatí všetkých deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, prednostne prijímajú deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

     

    a) deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2024 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),
     

    b) súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2024/2025 a zároveň dovŕšili vek 3 rokov do 31.8.2024,
     

    c) deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka:
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky, od 1.9.2024 do 31.12.2024
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.8.2024

     

    d) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky, od 1.9.2024 do 31.12.2024
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.8.2024
     

       

    Žiadosti na školský rok 2024/2025 môžete podávať:

          1. osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy od 2.5.-7.5.2024 v čase 

    • vo štvrtok 2.5.2024 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.
    • v piatok až utorok 3.5.-7.5.2024, v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod.​​

          2. poštou v čase prijímania žiadostí

    Žiadosť musí byť riadne vyplnená, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdená. Pre úspešné absolvovanie predprimárneho vzdelávania každého dieťaťa je nevyhnutné, aby potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahovalo všetky dôležité skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí, ktoré sú vzdelávané v príslušnej materskej škole.

     

    Zákonný zástupca zaregistruje v čase od 2.5. do 7.5.2024 žiadosť o prijatie dieťaťa aj elektronicky na Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Túto žiadosť nie je potrebné tlačiť. Link bude funkčný len od 2.5. -7.5.2024.

     

    Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 30.06.2024.

    Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

     

    V prípade, že zadováženie podpisu druhého zákonného zástupcu na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a podpísanie žiadosti len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, rodič k žiadosti priloží aj tlačivo ,,Podpis žiadosti len jedným rodičom, neznesie to odklad". Toto tlačivo sa môže uplatniť len vo veľmi výnimočnej rodinnej situácii a len v ojedinelých prípadoch. V takomto prípade žiadame rodiča o osobné podanie žiadosti do rúk riadietľky MŠ.                          

    Písomné vyhlásenie - podpis rodiča

    Riaditeľka materskej školy má povinnosť vydať rozhodnutie do rúk obidvom rodičom. Rozhodnutia sú teda posielané poštou doporučene do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu každému z rodičov, ktorý si ho musí osobne prevziať. Je však možnosť poslať obidve rozhodnutia v jednej obálke na adresu trvalého pobytu len jedného z rodičov. Rodičia sa dohodnú, na adresu ktorého z nich budú posielané rozhodnutia, spolu vyplnia tlačivo a obaja ho podpíšuSo žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie toto tlačivo doručia do Materskej školy.

    Písomné vyhlásenie o splnomocnení jedného z rodičov

     

    VZN č.3 /2023 spádová MŠ

    Oznam o prijímaní detí 2024/2025

    Ostatné podmienky prijímania detí

    Vyhlásenie so spracovaním osobných údajov