• Poplatky za stravovanie

    (1) Školské jedálne materských a základných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „Školské jedálne“), poskytujú stravovanie deťom navštevujúcich materskú školu na základe zápisného lístka za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov. 

    (2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. 

    (3) Školské jedálne môžu zabezpečovať diétne stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia odborného lekára si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. 

    (4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín na jeden deň je určený vo výške tretieho finančného pásma nákladov na nákup potravín.

    (5) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka je podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určený za každý stravovací deň nasledovne:

     a) pre dieťa materskej školy (2-6 rokov) – 2,50 €, z toho desiata 0,60 €, obed 1,40 €, olovrant 0,50 €,

    (6) Príspevok na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa:

     a) za odobratú stravu v danom stravovacom dni,

     b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni. 

    (7) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy na nákup potravín sa zníži o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na:

    a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a v materskej škole  je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

    b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

    c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu  táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

    (8) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 

    (9) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, mestská časť vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

    (10) Rozdiel medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou sa nevracia, ale sa prednostne využije na realizáciu pitného režimu alebo prípravu doplnkových jedál. 

    (11) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na režijné náklady sa uhrádza mesačne vopred a je určený paušálnou sumou bez ohľadu na počet odobratých stravných jednotiek v danom mesiaci. Uhradený príspevok na režijné náklady sa zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka vráti len v prípade, ak dieťaťa alebo žiak neodobral ani jedno jedlo v danom kalendárnom mesiaci.

    (12) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy prispieva na režijné náklady paušálnou sumou vo výške 12 € za kalendárny mesiac. V prípade diétneho stravovania dieťaťa, ktoré je zabezpečené individuálnou donáškou do školskej jedálne v súlade s osobitným predpisom , na základe posúdenia odborného lekára, podľa ktorého si zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady paušálnou sumou za dieťa materskej školy vo výške 6 € za kalendárny mesiac.

    (13) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných nákladov, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. V prípade, ak dieťaťu materskej školy zabezpečuje desiatu jeho zákonný zástupca a pred obedom dieťa vyzdvihne, môže zriaďovateľ rozhodnúť o odpustení príspevku na úhradu režijných nákladov. Zákonný zástupca dieťaťa  uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov spolu s príspevkom na nákup potravín mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

    (14) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný dodržiavať podmienky stravovania a spôsob úhrady príspevkov na režijné náklady a na nákup potravín podľa interných predpisov príslušnej základnej školy alebo materskej školy.  Ak školská jedáleň nebola v prevádzke z dôvodu jej zatvorenia na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa, zákonný zástupca dieťaťa a zamestnanci materských škôl uhrádzajú alikvotnú časť mesačného paušálneho príspevku na režijné náklady v závislosti od počtu dní prerušenia prevádzky v danom kalendárnom mesiaci.

    Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy je zákonný zástupca povinný oznámiť vopred, najneskôr do 7,30 h cez aplikáciu Edupage, telefonicky alebo osobne. Ak sa tak nestane, rodič plne hradí stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberáv prvý deň choroby môže zákonný zástupca obed pre dieťa odobrať.

    S otázkami ohľadne stravovania sa obracajte priamo na vedúcu školskej jedálne p. Mackovičovú.               

    Kontakt: sjbohrova@petrzalka.sk

                    0947 487 473