• Dotácia na stravu pre predškolákov od 1.5.2023

     • Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa treba doručiť do materskej školy do 12.4.2023. Ak zákonný zástupca žiadosť o dotáciu nevyplní a neodovzdá v stanovenom termíne – nemá nárok na túto dotáciu.

      Žiadosť o dotáciu v zmysle zákona 544/2010 Z.z. požiadajú zákonní zástupcovia detí:

       posledný ročník materskej školy  – povinné predprimárne vzdelávanie

      Nárok na dotáciu majú aj deti s diétnym stravovaním (nosenie stravy do ŠJ alebo príprava stravy a stravovanie doma) toto platí ak rodič disponuje už s potvrdením od odborného / špeciálneho lekára môže hneď k žiadosti priložiť.

      V prípade otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne pani Mackovičovú.

       

     • POZOR ZMENA - Nové VZN upravujúce poplatky za čiastočnú úhradu pobytu dieťaťa v materskej škole

     • Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

      § 2 Materská škola

      (1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 75,00 eur na jedno dieťa.

      (2) Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok sumou 37,50 eur. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

      (3) Počas obmedzenej prevádzky materskej školy v mesiacoch júl a august prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sumou vo výške 75,00 eur mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok v sume 37,50 eur. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

      (4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených osobitným predpisom. 

      (5) Príspevok v materskej škole je možné znížiť alebo odpustiť za dieťa, ktoré: 

      a) v júli alebo auguste nedochádzalo do materskej školy a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy,

      b) v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

      (6) V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy v júli a auguste a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľovi príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy.

      (7) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou prispieva zákonný zástupca za celý kalendárny mesiac bez ohľadu na dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole v danom mesiaci.

      (8) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy o odpustenie príspevku za kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu, tak riaditeľ materskej školy rozhodne o odpustení príspevku za daný kalendárny mesiac.

      (9) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred podľa osobitného predpisu. V prvom mesiaci dochádzky dieťaťa do materskej školy sa príspevok uhrádza do desiateho dňa príslušného mesiaca.

      VZN č.4/2023 platí od 1.apríla 2023.

      Nezabudnite si zmeniť trvalé príkazy vo Vašej banke.

       

     • Zápis do 1. tried ZŠ v MČ Bratislava Petržalka

     • Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termínoch 14. apríla 2023 (PIATOK) v čase od 15:00 do 18:00 a 15. apríla 2023 (SOBOTA) v čase od 8:00 do 12:00.

      O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023.