• Dajme knihám druhú šancu

     • Máte doma knihy, ktoré Ste už prečítali?
      Knihy, ktoré zbytočne zaberajú miesto?
      Knihy, ktoré by mohli potešiť čitateľské srdce niekoho iného?

      Určite nájdete doma knižky (pre deti i dospelých), ktoré Ste si prečítali a teraz smutne čakajú na poličke na svoj ďalší osud. Spravte nimi niekomu inému radosť a zároveň si odneste zo sebou knihu, ktorá by potešila Vás.

      Ak áno, prineste ich k nám k nám do materskej školy.

      V týždni od 28.3 do 1.4.2022 môžete priniesť knižky, ktoré si nájdu svojho čitateľa medzi deťmi i Vami rodičmi. Knihy budeme zbierať vo vstupnej hale materskej školy. Z vyzbieraných kníh spravíme výmennú knižnú burzu. Od stredy do piatku si budete môcť vybrať na školskom dvore knihu, ktorá Vás osloví a obohatiť tak svoju domácu knižnicu.

      Detské knihy, ktoré si nenájdu svojho nového majiteľa obohatia našu školskú knižnicu a knihy pre dospelých darujeme do zariadenia pre seniorov.

      Tešíme sa na spoluprácu.

     • 2% pre Borkáčikov

     • Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
      • na vynovenie vybavenia MŠ
      • na aktivity pre deti v MŠ i mimo nej 

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to (nájdete ho v sekcii Pre rodičov - RZ Borkáčik -  2% z dane)

      vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

     • Terapeutická miestnosť

     • Tuto cestou sa chmeme poďakovať pánovi Mgr. Ivanovi Halmovi, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka a zároveň členom Rady školy MŠ Bohrova, ktorý nám cez poslaneckú prioritu pomohol čiastkou 5 000,- € zariadiť terapeutickú miestnosť, v ktorej školská špeciálna pedagogička a školská psychologička individuálne i skupinovo pracujú s deťmi, ktoré potrebujú ich pomoc potrebujú.

      ĎAKUJEME !!!

     • Vianočné prázdniny - zmena

     • Z rozhodnutia ministra školkstva SR s účinnosťou od 29.112021 vyplýva:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. 

       

      V mestskej časti Bratislava Petržalka budú počas vianočných sviatkov v prevádzke tieto materské školy:

      MŠ Holíčska 30 – 20. 12. 2021 – 23. 12. 2021

      MŠ Strečnianska 2 – 27. 12. 2021 – 31. 12. 2021

      MŠ Bradáčova 4 – 03. 01. 2022 – 07. 01. 2022

       

      MŠ BOHROVA má od 20.12.2021 do 7.1.2022 prerušenú prevádzku.

      Záujem prípadne nezáujem o umiestnenie dieťaťa v náhradnej materskej škole oznámte triednym učiteľkám a odhláste prosí svoje dieťa cez EDUPAGE.

     • STRAŠIDLOVO

     • Dnes sa naša škôlka zaplnila čarodejnicami, tekvičkami, kostrami, ale aj vílami, batmanmi či princeznami. Všetky tieto rozprávkové bytosti si spoločne pripravili veselé dopoludnie plné hier a zábavy. Vyrezané tekvičky nám ešte dlho budú spríjemňovať čas strávený v materskje škole.

     • Borkáčikova zelená terasa

     • Dlhodobo posúvame aktivity za hranice bežného sedenia v triede alebo edukačnej miestnosti smerom do exteriéru. Environmentálna výchova je jednou z najdôležitejších v našom školskom vzdelávacom programe. Snažíme sa počas celého školského roka pripravovať deťom také aktivity, aby sa tzv. zážitkovým učením oboznámili so separovaným odpadom, starostlivosťou o rastliny i zvieratá, s ochranou  životného prostredia. 

      Vďaka pánovi Sedláčkovi a jeho kolegom z poisťovne Kooperatíva sa nám znova trochu podarili zatraktívniť prostredie pre deti našej materskej školy. Z Nadácie Koopertíva a jej zamestnaneckého ekograntu Sad sme dostali 300,- €, ktoré boli využité na vybudovanie dvoch vysokých záhonov na terase pri triede včielok. . 

      Cieľom nášho projektu je zážitkovým spôsobom oboznámiť deti s prírodným prostredím, utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, rozvíjať zmyslové vnímanie a pozorovacie schopnosti. V septembri sme rozšírili našu kapacitu o tri nové triedy a jednu veľkú, zatiaľ nevyužitú terasu. Na nej by sme vybudovali vyvýšené záhony, v ktorých by si deti samé pestovali bylinky, zeleninu či drobné ovocie. Vlastným pričinením by si vypestovali to čo bežne vidia iba na pultoch obchodov. Zistili by, že o všetko živé sa treba pravidelne starať a výsledok tohto snaženia je odmena vo forme zdravej maškrty. Budeme radi, ak sa nám terasa v budúcnosti premení na miesto, kde sa budú deti môcť bezpečne hrať a zároveň učiť nové veci.

      ĎAKUJEME !!!

       

     • Lezieme za zdravím

     • ,,Zdravie“ -  slovo, ktoré sa poslednú dobu skloňuje čoraz viac všade vôkol nás. Vieme všetci, že je to najcennejšie čo človek má,  pretože si ho nikto kúpiť nemôže. Čo  však pre seba spraviť môžeme je zdravo žiť. Súčasná doba nás prinútila zamyslieť sa aj nad tým, ako to spraviť. My v materskej škole môžeme ponúkať deťom ešte viac pohybových aktivít v interiéri i exteriéri, viesť ich k správnym stravovacím a hygienickým návykom.

      Naša materská škola spoločne s Rodičovským združením Borkáčik sa svojím projektom  „Lezieme za zdravím“, prihlásila o poskytnutie individuálnej dotácie od Mestskej časti Bratislava Petržalka. Nás projekt bol úspešný a podporený sumou 4 493 eur. Keďže je naša telocvičňa  koncipovaná tak, aby poskytla deťom čo najväčší priestor na vyskúšanie si rôznych pohybových aktivít, podľa vzoru  rodičov i známych športovcom (máme lezecké steny, fitnes stroje pre deti a mnoho náčinia i náradia, ktoré deti  radi používajú v telovýchovných aktivitách), snažili sme sa o prepojenie aktivít v interiéri s aktivitami na školskom dvore. Práve tam, na školskom dvore,  sa snažíme o dopĺňanie nových zaujímavých a hlavne bezpečných hrových prvkov. Jedným z tých atraktívnejších je aj lezecká stena s bezpečnou dopadovou plochou, ktorá rozvíja u detí nielen hrubú motoriku ale aj vlastnosti, ktoré podporujú súťaživosť, odvahu či prekonávanie svojich vlastných limitov. Práve tento hrový prvok bol financovaný z dotácie Mestskej časti Petržalka, začo veľmi pekne ďakujeme.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Začiatok nového školského roka bude trošku iný ako sme zvyknutí. Pre deti prijaté v 1. kole, teda zo žiadostí podávaných v máji, sa začína školský rok vo štvrtok, 2.9.2021. Na deti, ktoré boli prijaté do materskej školy zo žiadostí podávaných v 2. kole sa tešíme 20.9.2021.

      Pri nástupe do materskej školy potrebujete len prezuvky, veci na prezlečenie (podpísané), pyžamko a úsmev na tvári.

      Zákonných zástupcov prosíme, aby mali prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovali si ruky pri vstupe do budovy. V šatni sa zdržiavali len na čas nevyhnutný k prezlečeniu a odovzdaniu dieťaťa pani učiteľke. S jedným dieťaťom má povolený vstup do budovy len jeden rodič. Hračky z domu sa do materskej školy nenosia.

       

      Tešíme sa na Vás

       

      kolektív MŠ Bohrova

     • 2. kolo podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie

     • 2. kolo podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie do novootvorených tried v MŠ Bohrova sa uskutoční v týždni od 9. do 13. 8. 2021.

      Žiadosť si môžete stiahnuť na našej stránke (pre rodičov - dokumenty, tlačivá) v čase od  8.00 do 13.00 hod priniesť do materskej školy alebo poslať poštou či mailom.  

     • O Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

     • Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

       

      Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
      2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

       

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

       

      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

       

      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

     • LOPTOMÁNIA

     • Našim cieľom je aby sa deti čo najviac hýbali. Nie je väčšia radosť ako naháňať sa s kamarátmi a s loptou po dvore. Aby týchto možností bolo čo najviac a aktivity čo najpestrejšie zapojili sme sa do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovensko, kde sme na náš projekt Loptománia získali 1000,- €. Vďaka tomu máme v materskej škole lopty rôznych veľkostí a aj pre rôzne športy - futbal, volejbal, basketbal, softtenis, florbal, pocoball, taiball, beansball. K toumu nám pribudli aj nové siete na tenis či volejbal a baktebalové koše. 

      Veľmi sa tešíme, že prichádzajúce pekné počasie strávime na školksom dvore s rôznymi loptami a s rôznymi zaujímavými aktivitami. Keď nám už počasie nebude priať, so všetkým si poradíme aj v telocvični.

      ĎAKUJEME

     • Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4.2021

     • V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A 1810 zo dňa 08.04.2021, s účinnosťou od 12.04.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ Bohrova 1 pre všetky deti.

      V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do MŠ, odhlásenie je možné do 7.30 hod. v deň neprítomnosti cez Edupage. 

      Pred prvým nástupom do MŠ zákonný zástupca predkladá písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu s vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo antigénového testu (cez Edupage).

      •  
     • KZP Informuje

     • KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY v spolupráci s CIRKUS-KUS vám prinášajú ONLINE CIRKUSOVÚ ŠKOLU, ktorá začína každý utorok a štvrtok o 15:00 hod. pre deti od 6 do 12 rokov. Cirkusovou manéžou a zároveň telocvičňou nám bude izba a uvidíte, aké kúsky sa dajú urodiť so stoličkou, so stenou, s dverami či s obyčajnými vecami, ktoré máme doma. Pre mládež a dospelých sme tu od 16:00 hod. Naším cieľom bude najmä návrat ku kondícii, sile a flexibilite.

       

      Pripojíte sa aj Vy:

      Link na utorok 23.3.2021 pre oba časy: https://cutt.ly/4z7TFAA

      Link na štvrtok 25.3.2021 pre oba časy: https://cutt.ly/tz7TZpZ

       

      Teší sa na Vás vždy usmiata Helenka.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 22.3.2021

     • Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.03.2021 prevádzka MŠ Bohrova len pre deti

      •  rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)
      • deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry
      • ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. (s priložením čestného prehlásenia)

      Počas pobytu dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa Dodatkom k školskému poriadku č.1/2021.

      Pri nástupe do MŠ potrebujete:

      • vyplnené čestné prehlásenie (viď príloha) pokiaľ spadáte do bodu 2 a 3)
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti  odovzdané cez Edupage po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 
      • k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19
      • rúško pre dieťa aj v interiéri (v skrinke 2 náhradné pre potreby výmeny)
      • preberať a odvozdávať deti bude pedagogický zamestnanec pred vchodom MŠ