• 2% pre Borkáčikov

     • Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.

       

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
      • na vynovenie vybavenia MŠ
      • na aktivity pre deti v MŠ i mimo nej 

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to (nájdete ho v sekcii Pre rodičov - RZ Borkáčik -  2% z dane)

      vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 8.2.-12.2.2021

     • V zmysle vyhlášky a odporúčania hlavného hygienika sa prevádzka materských škôl v zdriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalkav termíne 8.2.-12.2.2021 neobnovuje.

       

      Pre deti zákonných zástupcov v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu je v termíne 8.2.-12.2.2021 otvorená MŠ Bzovícka.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ v Bratislave-Petržalke

     • Vážení zákonní zástupcovia,

      dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

      V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06.02.2021 do 07.02.2021, bude prevádzka materských obnovená najskôr od 09.02.2021.

      V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

      O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

      Dňa 08.02.2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 1.2. do 5.2.2021

     • Vážení rodičia,

      obraiame sa na Vás touto cetou, aby sme zistili Váš záujme o umiestneneie dieťaťa do Materskej školy Bzovícka od 1.2. do 5.2.2021, ak nebudú v prevádzke všetky materské školy. Jedná sa znova o deti  zákonných zástupcov, ktorí obaja pracujú pre kritickú infraštruktúru a deti zákonných zástupcov, ktorí obaja nemôžu prácu vykonávať z domu.

      Poprosím, nahláste Váš záujem o MŠ Bzovícka na email msbohrova@petrzalka.sk do 27.1.2021 do 14.00 hod.

       

     • Telocvičňa v novom šate - poďakovanie

     • Tuto cestou sa chmeme poďakovať pánovi Mgr. Ivanovi Halmovi, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka a zároveň členom Rady školy MŠ Bohrova, ktorý nám cez poslaneckú prioritu pomohol čiastkou 5 000,- € obnoviť našu telocvičňu.

      Zároveň veľké poďakovanie patrí pánovi Barátovi, pánovi Kolaričovi a pánovi Hamrákovi, ktorí každý svojim dielom pomohol k tomu, že cvičenie pre deti bude zábavné, bezpečné a ešte k tomu aj v peknom prostredí.

       

      ĎAKUJEME 

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 25.1. do 29.1.2021

     • Opäť sa na Vás obraciame ohľadne zisťovania záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do náhradnej materskej školy v dňoch od 25.1.2021 až 29.1.2021,  keďže v našej materskej škole bude prevádzka prerušená, V prevádzke bude na MŠ Iľjušinova, ale len pre oboch rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre oboch rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu. 

      Prosíme, nahláste záujem o MŠ Iljušinova  na email msbohrova@petrzalka.sk  do 20.1.2021 do 12:00 hod.

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 18.1. do 22.1.2021

     • Milí rodičia,

      touto cestou zisťujeme Váš záujem o umiestnenie dieťaťa do náhradnej materskej školy v dňoch od 18.1.2021 až  22.1.2021,  keďže v našej materskej škole bude prevádzka prerušená, V prevádzke bude na MŠ Iľjušinova, ale len pre oboch rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre oboch rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu. 

      Prosíme, nahláste záujem o MŠ Iljušinova  na email msbohrova@petrzalka.sk  do 13.1.2021 do 8:00 hod.

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 11.1. do 15.1.2020

     • V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne sa prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

      V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2015 do 15.1.2021.

      Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ Iľjušinova a to len pre oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

      Poprosím Vás o nahlásenie záujmu zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a detí zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova od 11.1.2021 do 15.1.2021 do 8.1.2020 do 10,00 h mailom na msbohrova@petrzalka.sk 

       

     • Zmena poplatkov od 1.1.2021

     • Na základe Všeobecme záväzného nariadenia estskje časti Bratisava-Petržalka č.15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa menia platby od 1.1.2021 nasledovne:

      - za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40,- €/ mesiac/dieťa (okrem predškolákov)

      Výška príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:
      - zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12,- € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac, diétne stravovanie zabezpečované individuálne donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom - na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške 6,- €/ mesiac/dieťa

       

       

     • Celé Slovensko číta deťom

     • Triedy mravčekov a včielok sa tento rok zapojili do adventného čítania v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. 

      Okrem čítania v triede si deti môžu vypočuť príbehy aj doma v podaní slovenských hercov. 

      Príjemné chvíle s Adventným čítaním!

      http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/

     • Zmena poplatku - december

     • Z dôvodu prerušenej prevádzky údržby tepelných zariadení 9.12.2020  a prerušenej  prevádzky v dňoch vianočných prázdnin 2020 sa upravuje predpis za December 2020:

       

      -         poplatok  30,-€  sa znižuje  na    22,86,- €

      -         poplatok 100,-€  sa znižuje na    76,19,- €

     • Vianočné tvorenie

     • Tento deň venujeme spoločne vianočným ozdobám, vianočným pozdravom, vianočným dekoráciám. Ukážeme Vám, aké sú naše malé rúčky šikovné.

     • Medovníčkovo

     • Posledné dni pred Vianocami si v škôlke spríjemníme vôňou medovníčkov. Spoločne v triedach budeme piecť, zdobiť i chutnať. Z našich cukrárskych výtvorov si urobíme výstavku v spoločných priestoroch MŠ. Prídite sa pozrieť.

     • Jesenné prázdniny

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa jesenné prázdniny tento školský rok týkajú všetkých škôl, teda aj materských.

      Termíny jesenných prázdnin:

      30.10-2.11.2020

      6.11.-9.11.2020

      V týchto dňoch je materská škola zatvorená.