• Usmernenie k prevádzke MŠ od 8.3.2021

     • V zmysle § 2 ods.3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa  05.02.2021 a č. 2021/100079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 ako aj v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č.122 a č.123 z 28.02.2021 po zvážení epidemiologickje situácie a prevádzkových podmienok škôl v mestskej časti Bratislava Petržalka s účinnosťou

      od 8.3.2021 budú v prevádzke MŠ

      v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným výkonom práce nasledovne:

       MŠ Röntgenova, kde budú zaradené aj deti z MŠ Bohrova a MŠ Nobelovo námestie

       

      V MŠ Bohrova je od 8.3.2021 prerušená prevádzka.

       

      Ak je obmedzená, prípadne sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy na základe opatrení príslušného orgánu z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to v zmysle bodu C. rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v MŠ, čo platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej alebo viacerým triedam.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 1.3. do 5.3.2021

     • V zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení neskorších predpisov a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/100079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka rozhodol, že na základe aktuálnych prevádzkových, personálnych a kapacitných dôvodov stanovuje výchovu a vzdelávanie v materských školách od 1.3.2021 do 5.3.2021 pre deti: 

      1. ktoré od 1. septembra 2021 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (predškoláci)
      2. oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
      3. pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

      Počas pobytu dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa Dodatkom k školskému poriadku č.1/2021.

      Pri nástupe do MŠ potrebujete:

      • vyplnené čestné prehlásenie (viď príloha) pokiaľ spadáte do bodu 1 a 2
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti  odovzdané cez Edupage po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 
      • k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19
      • rúško pre dieťa aj v interiéri (v skrinke 2 náhradné pre potreby výmeny)
      • preberať a odvozdávať deti bude pedagogický zamestnanec pred vchodom MŠ
     • KARANTÉNA V TRIEDE MRAVČEKOV

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 23.02.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nariaďuje karanténne opatrenia u detií v triede mravčekov a vybraných zamestnancov MŠ Bohrova1.

      V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u dieťaťa v tejto triede a na zabráneniu šírenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténym opatreniam: prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne do 09.03.2021 (vrátane).

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • V zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení neskorších predpisov a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/100079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 obnovuje starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka výchovu a vzdelávanie v materských školách od 22.2.2021 do 26.2.2021 pred deti: 

      1. ktoré od 1. septembra 2021 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (predškoláci)
      2. oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
      3. pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

      Počas pobytu dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa Dodatkom k školskému poriadku č.1/2021.

      Pri nástupe do MŠ potrebujete:

      • vyplnené čestné prehlásenie (viď príloha) pokiaľ spadáte do bodu 1 a 2
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti  odovzdané cez Edupage po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 
      • k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19
      • rúško pre dieťa aj v interiéri (v skrinke 2 náhradné pre potreby výmeny)
      • preberať a odvozdávať deti bude pedagogický zamestnanec pred vchodom MŠ

       

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 15.2.-19.2.2021

     • V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke ani od 15.2.2021 do 19.2.2021.

      V období 15.2.-19.2.2021 je v prevádzka MŠ Bzovícka a to len pre oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

     • 2% pre Borkáčikov

     • Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.

       

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
      • na vynovenie vybavenia MŠ
      • na aktivity pre deti v MŠ i mimo nej 

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to (nájdete ho v sekcii Pre rodičov - RZ Borkáčik -  2% z dane)

      vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 8.2.-12.2.2021

     • V zmysle vyhlášky a odporúčania hlavného hygienika sa prevádzka materských škôl v zdriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalkav termíne 8.2.-12.2.2021 neobnovuje.

       

      Pre deti zákonných zástupcov v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu je v termíne 8.2.-12.2.2021 otvorená MŠ Bzovícka.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ v Bratislave-Petržalke

     • Vážení zákonní zástupcovia,

      dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

      V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06.02.2021 do 07.02.2021, bude prevádzka materských obnovená najskôr od 09.02.2021.

      V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

      O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

      Dňa 08.02.2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 1.2. do 5.2.2021

     • Vážení rodičia,

      obraiame sa na Vás touto cetou, aby sme zistili Váš záujme o umiestneneie dieťaťa do Materskej školy Bzovícka od 1.2. do 5.2.2021, ak nebudú v prevádzke všetky materské školy. Jedná sa znova o deti  zákonných zástupcov, ktorí obaja pracujú pre kritickú infraštruktúru a deti zákonných zástupcov, ktorí obaja nemôžu prácu vykonávať z domu.

      Poprosím, nahláste Váš záujem o MŠ Bzovícka na email msbohrova@petrzalka.sk do 27.1.2021 do 14.00 hod.

       

     • Telocvičňa v novom šate - poďakovanie

     • Tuto cestou sa chmeme poďakovať pánovi Mgr. Ivanovi Halmovi, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka a zároveň členom Rady školy MŠ Bohrova, ktorý nám cez poslaneckú prioritu pomohol čiastkou 5 000,- € obnoviť našu telocvičňu.

      Zároveň veľké poďakovanie patrí pánovi Barátovi, pánovi Kolaričovi a pánovi Hamrákovi, ktorí každý svojim dielom pomohol k tomu, že cvičenie pre deti bude zábavné, bezpečné a ešte k tomu aj v peknom prostredí.

       

      ĎAKUJEME 

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 25.1. do 29.1.2021

     • Opäť sa na Vás obraciame ohľadne zisťovania záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do náhradnej materskej školy v dňoch od 25.1.2021 až 29.1.2021,  keďže v našej materskej škole bude prevádzka prerušená, V prevádzke bude na MŠ Iľjušinova, ale len pre oboch rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre oboch rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu. 

      Prosíme, nahláste záujem o MŠ Iljušinova  na email msbohrova@petrzalka.sk  do 20.1.2021 do 12:00 hod.

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 18.1. do 22.1.2021

     • Milí rodičia,

      touto cestou zisťujeme Váš záujem o umiestnenie dieťaťa do náhradnej materskej školy v dňoch od 18.1.2021 až  22.1.2021,  keďže v našej materskej škole bude prevádzka prerušená, V prevádzke bude na MŠ Iľjušinova, ale len pre oboch rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre oboch rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu. 

      Prosíme, nahláste záujem o MŠ Iljušinova  na email msbohrova@petrzalka.sk  do 13.1.2021 do 8:00 hod.

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 11.1. do 15.1.2020

     • V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne sa prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

      V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2015 do 15.1.2021.

      Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ Iľjušinova a to len pre oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

      Poprosím Vás o nahlásenie záujmu zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a detí zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova od 11.1.2021 do 15.1.2021 do 8.1.2020 do 10,00 h mailom na msbohrova@petrzalka.sk 

       

     • Zmena poplatkov od 1.1.2021

     • Na základe Všeobecme záväzného nariadenia estskje časti Bratisava-Petržalka č.15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa menia platby od 1.1.2021 nasledovne:

      - za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40,- €/ mesiac/dieťa (okrem predškolákov)

      Výška príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:
      - zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12,- € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac, diétne stravovanie zabezpečované individuálne donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom - na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške 6,- €/ mesiac/dieťa

       

       

     • Celé Slovensko číta deťom

     • Triedy mravčekov a včielok sa tento rok zapojili do adventného čítania v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. 

      Okrem čítania v triede si deti môžu vypočuť príbehy aj doma v podaní slovenských hercov. 

      Príjemné chvíle s Adventným čítaním!

      http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/

     • Zmena poplatku - december

     • Z dôvodu prerušenej prevádzky údržby tepelných zariadení 9.12.2020  a prerušenej  prevádzky v dňoch vianočných prázdnin 2020 sa upravuje predpis za December 2020:

       

      -         poplatok  30,-€  sa znižuje  na    22,86,- €

      -         poplatok 100,-€  sa znižuje na    76,19,- €

     • Vianočné tvorenie

     • Tento deň venujeme spoločne vianočným ozdobám, vianočným pozdravom, vianočným dekoráciám. Ukážeme Vám, aké sú naše malé rúčky šikovné.