• Celé Slovensko číta deťom

     • Triedy mravčekov a včielok sa tento rok zapojili do adventného čítania v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. 

      Okrem čítania v triede si deti môžu vypočuť príbehy aj doma v podaní slovenských hercov. 

      Príjemné chvíle s Adventným čítaním!

      http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/

     • Zmena poplatku - december

     • Z dôvodu prerušenej prevádzky údržby tepelných zariadení 9.12.2020  a prerušenej  prevádzky v dňoch vianočných prázdnin 2020 sa upravuje predpis za December 2020:

       

      -         poplatok  30,-€  sa znižuje  na    22,86,- €

      -         poplatok 100,-€  sa znižuje na    76,19,- €

     • Vianočné tvorenie

     • Tento deň venujeme spoločne vianočným ozdobám, vianočným pozdravom, vianočným dekoráciám. Ukážeme Vám, aké sú naše malé rúčky šikovné.

     • Medovníčkovo

     • Posledné dni pred Vianocami si v škôlke spríjemníme vôňou medovníčkov. Spoločne v triedach budeme piecť, zdobiť i chutnať. Z našich cukrárskych výtvorov si urobíme výstavku v spoločných priestoroch MŠ. Prídite sa pozrieť.

     • Jesenné prázdniny

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa jesenné prázdniny tento školský rok týkajú všetkých škôl, teda aj materských.

      Termíny jesenných prázdnin:

      30.10-2.11.2020

      6.11.-9.11.2020

      V týchto dňoch je materská škola zatvorená.

       

     • POZOR - ZMENA PREVÁDZKOVEJ DOBY MŠ

     • Prevádzka MŠ v dňoch od 2.9. do 14.9.2020 je stanovená v čase

      od 7,00 hod. - do 16,00 hod.

      Budova MŠ sa zatvára o 8,00 hod.

       

      Odhlasovanie detí (prípadne neskorší príchod) treba nahlásiť osobne, cez aplikáciu Edupage alebo telefonicky najneslôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni (VZN č.15/2019 zo dňa 30.09.2019).

       

     • Potvrdenie od lekára

     • Prosíme zákonných zástupcov detí, ktorí si  podávali žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021, aby čo najskôr priniesli potvrdenie od lekára, ak tak už neurobili.

     • POZOR - úprava poplatkov za mesiac marec a jún

     • Oznam k zmenám k výške poplatkov za čiastočnú úhradu pobytu dieťaťa

      •  Marec 2020

      Pri platbe 30,- Eur je výška poplatku za marec 8,18 € 

      Pri platbe 100,- Eur je výška poplatku 27,27 € 

      •  Jún 2020

      Za detii, ktoré nastúpili 1.6.2020 do MŠ uhradia zákonní zástupcovia plnú sumu 30,- / 100,- €.

      Za deti, ktoré nastupujú 15.6.2020 do MŠ uhradia zákonní zástupcovia: 

      pri výške poplatku 30,- € - alikvotnu časť 16,36 €

      pri výške poplatku 100,-€ - alikvotnu  časť 54,55 €.

      Rozdiel bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe jeho žiadosti s uvedením čísla účtu na, ktorý treba preplatok vrátiť. Vyplnenú žiadosť je treba priniesť riaditeľke MŠ.

       

     • Oznam

     • Milí rodičia, 

      oznamujeme Vám, že môžete prejaviť záujem o umiestnenie dieťaťa do znovuobnovenej prevádzky MŠ aj z týchto dôvodov:

      - ak ide o dieťa osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku a nedokáže zabezpečiť starostlivosť o dieťa

      - ak ide o dieťa rodičov, ktorí obaja vykonávajú prácu na pracovisku a nedokážu zabezpečiť starostlivosť o dieťa

      Svoj záujem môžete prejaviť emailom na adresu msbohrova@strediskoskole.sk do 28.5.2020.

      Znovuobnovenie prevádzky bude prebiehať podľa našich personálnych i priestorových možností.

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti:

      A) zdravotníkov, záchranárov, hasičov, príslušníkov policajného zboru, príslušníkov ozbrojených síl,  pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, nepedagogických zamestnancov škôl a škôl a školských zariadení

      B)  ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v príslušnej základnej škole

      C)  podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

      Uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti zaradené do triedy s poruchami výživy a deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) – tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienickoepidemiologických dôvodov.

      Žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku A alebo B, aby oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail do 25. mája 2020 záujem o návštevu materskej školy.

      V prípade detí zamestnancov vo výkone (A) je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy čestné prehlásenie o tom, že patria do danej skupiny zamestnancov (tlačivo – príloha) na e-mail (scan) do 25. mája 2020.

      Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.