• 2. kolo podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie

     • 2. kolo podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie do novootvorených tried v MŠ Bohrova sa uskutoční v týždni od 9. do 13. 8. 2021.

      Žiadosť si môžete stiahnuť na našej stránke (pre rodičov - dokumenty, tlačivá) v čase od  8.00 do 13.00 hod priniesť do materskej školy alebo poslať poštou či mailom.  

     • O Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

     • Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

       

      Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
      2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

       

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

       

      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

       

      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

     • LOPTOMÁNIA

     • Našim cieľom je aby sa deti čo najviac hýbali. Nie je väčšia radosť ako naháňať sa s kamarátmi a s loptou po dvore. Aby týchto možností bolo čo najviac a aktivity čo najpestrejšie zapojili sme sa do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovensko, kde sme na náš projekt Loptománia získali 1000,- €. Vďaka tomu máme v materskej škole lopty rôznych veľkostí a aj pre rôzne športy - futbal, volejbal, basketbal, softtenis, florbal, pocoball, taiball, beansball. K toumu nám pribudli aj nové siete na tenis či volejbal a baktebalové koše. 

      Veľmi sa tešíme, že prichádzajúce pekné počasie strávime na školksom dvore s rôznymi loptami a s rôznymi zaujímavými aktivitami. Keď nám už počasie nebude priať, so všetkým si poradíme aj v telocvični.

      ĎAKUJEME

     • Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4.2021

     • V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A 1810 zo dňa 08.04.2021, s účinnosťou od 12.04.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ Bohrova 1 pre všetky deti.

      V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do MŠ, odhlásenie je možné do 7.30 hod. v deň neprítomnosti cez Edupage. 

      Pred prvým nástupom do MŠ zákonný zástupca predkladá písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu s vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo antigénového testu (cez Edupage).

      •  
     • KZP Informuje

     • KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY v spolupráci s CIRKUS-KUS vám prinášajú ONLINE CIRKUSOVÚ ŠKOLU, ktorá začína každý utorok a štvrtok o 15:00 hod. pre deti od 6 do 12 rokov. Cirkusovou manéžou a zároveň telocvičňou nám bude izba a uvidíte, aké kúsky sa dajú urodiť so stoličkou, so stenou, s dverami či s obyčajnými vecami, ktoré máme doma. Pre mládež a dospelých sme tu od 16:00 hod. Naším cieľom bude najmä návrat ku kondícii, sile a flexibilite.

       

      Pripojíte sa aj Vy:

      Link na utorok 23.3.2021 pre oba časy: https://cutt.ly/4z7TFAA

      Link na štvrtok 25.3.2021 pre oba časy: https://cutt.ly/tz7TZpZ

       

      Teší sa na Vás vždy usmiata Helenka.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 22.3.2021

     • Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.03.2021 prevádzka MŠ Bohrova len pre deti

      •  rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)
      • deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry
      • ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. (s priložením čestného prehlásenia)

      Počas pobytu dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa Dodatkom k školskému poriadku č.1/2021.

      Pri nástupe do MŠ potrebujete:

      • vyplnené čestné prehlásenie (viď príloha) pokiaľ spadáte do bodu 2 a 3)
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti  odovzdané cez Edupage po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 
      • k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19
      • rúško pre dieťa aj v interiéri (v skrinke 2 náhradné pre potreby výmeny)
      • preberať a odvozdávať deti bude pedagogický zamestnanec pred vchodom MŠ
     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 8.3.2021

     • V zmysle § 2 ods.3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa  05.02.2021 a č. 2021/100079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 ako aj v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č.122 a č.123 z 28.02.2021 po zvážení epidemiologickje situácie a prevádzkových podmienok škôl v mestskej časti Bratislava Petržalka s účinnosťou

      od 8.3.2021 budú v prevádzke MŠ

      v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným výkonom práce nasledovne:

       MŠ Röntgenova, kde budú zaradené aj deti z MŠ Bohrova a MŠ Nobelovo námestie

       

      V MŠ Bohrova je od 8.3.2021 prerušená prevádzka.

       

      Ak je obmedzená, prípadne sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy na základe opatrení príslušného orgánu z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to v zmysle bodu C. rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v MŠ, čo platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej alebo viacerým triedam.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 1.3. do 5.3.2021

     • V zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení neskorších predpisov a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/100079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka rozhodol, že na základe aktuálnych prevádzkových, personálnych a kapacitných dôvodov stanovuje výchovu a vzdelávanie v materských školách od 1.3.2021 do 5.3.2021 pre deti: 

      1. ktoré od 1. septembra 2021 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (predškoláci)
      2. oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
      3. pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

      Počas pobytu dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa Dodatkom k školskému poriadku č.1/2021.

      Pri nástupe do MŠ potrebujete:

      • vyplnené čestné prehlásenie (viď príloha) pokiaľ spadáte do bodu 1 a 2
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti  odovzdané cez Edupage po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 
      • k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19
      • rúško pre dieťa aj v interiéri (v skrinke 2 náhradné pre potreby výmeny)
      • preberať a odvozdávať deti bude pedagogický zamestnanec pred vchodom MŠ
     • KARANTÉNA V TRIEDE MRAVČEKOV

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 23.02.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nariaďuje karanténne opatrenia u detií v triede mravčekov a vybraných zamestnancov MŠ Bohrova1.

      V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u dieťaťa v tejto triede a na zabráneniu šírenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténym opatreniam: prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne do 09.03.2021 (vrátane).

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • V zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení neskorších predpisov a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/100079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 obnovuje starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka výchovu a vzdelávanie v materských školách od 22.2.2021 do 26.2.2021 pred deti: 

      1. ktoré od 1. septembra 2021 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (predškoláci)
      2. oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
      3. pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

      Počas pobytu dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa Dodatkom k školskému poriadku č.1/2021.

      Pri nástupe do MŠ potrebujete:

      • vyplnené čestné prehlásenie (viď príloha) pokiaľ spadáte do bodu 1 a 2
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti  odovzdané cez Edupage po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 
      • k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19
      • rúško pre dieťa aj v interiéri (v skrinke 2 náhradné pre potreby výmeny)
      • preberať a odvozdávať deti bude pedagogický zamestnanec pred vchodom MŠ

       

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 15.2.-19.2.2021

     • V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke ani od 15.2.2021 do 19.2.2021.

      V období 15.2.-19.2.2021 je v prevádzka MŠ Bzovícka a to len pre oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

     • 2% pre Borkáčikov

     • Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.

       

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
      • na vynovenie vybavenia MŠ
      • na aktivity pre deti v MŠ i mimo nej 

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to (nájdete ho v sekcii Pre rodičov - RZ Borkáčik -  2% z dane)

      vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 8.2.-12.2.2021

     • V zmysle vyhlášky a odporúčania hlavného hygienika sa prevádzka materských škôl v zdriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalkav termíne 8.2.-12.2.2021 neobnovuje.

       

      Pre deti zákonných zástupcov v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu je v termíne 8.2.-12.2.2021 otvorená MŠ Bzovícka.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ v Bratislave-Petržalke

     • Vážení zákonní zástupcovia,

      dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

      V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06.02.2021 do 07.02.2021, bude prevádzka materských obnovená najskôr od 09.02.2021.

      V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

      O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

      Dňa 08.02.2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 1.2. do 5.2.2021

     • Vážení rodičia,

      obraiame sa na Vás touto cetou, aby sme zistili Váš záujme o umiestneneie dieťaťa do Materskej školy Bzovícka od 1.2. do 5.2.2021, ak nebudú v prevádzke všetky materské školy. Jedná sa znova o deti  zákonných zástupcov, ktorí obaja pracujú pre kritickú infraštruktúru a deti zákonných zástupcov, ktorí obaja nemôžu prácu vykonávať z domu.

      Poprosím, nahláste Váš záujem o MŠ Bzovícka na email msbohrova@petrzalka.sk do 27.1.2021 do 14.00 hod.