• Oznam

     • Milí rodičia, 

      oznamujeme Vám, že môžete prejaviť záujem o umiestnenie dieťaťa do znovuobnovenej prevádzky MŠ aj z týchto dôvodov:

      - ak ide o dieťa osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku a nedokáže zabezpečiť starostlivosť o dieťa

      - ak ide o dieťa rodičov, ktorí obaja vykonávajú prácu na pracovisku a nedokážu zabezpečiť starostlivosť o dieťa

      Svoj záujem môžete prejaviť emailom na adresu msbohrova@strediskoskole.sk do 28.5.2020.

      Znovuobnovenie prevádzky bude prebiehať podľa našich personálnych i priestorových možností.

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti:

      A) zdravotníkov, záchranárov, hasičov, príslušníkov policajného zboru, príslušníkov ozbrojených síl,  pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, nepedagogických zamestnancov škôl a škôl a školských zariadení

      B)  ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v príslušnej základnej škole

      C)  podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

      Uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti zaradené do triedy s poruchami výživy a deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) – tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienickoepidemiologických dôvodov.

      Žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku A alebo B, aby oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail do 25. mája 2020 záujem o návštevu materskej školy.

      V prípade detí zamestnancov vo výkone (A) je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy čestné prehlásenie o tom, že patria do danej skupiny zamestnancov (tlačivo – príloha) na e-mail (scan) do 25. mája 2020.

      Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

     • Platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie od apríla 2020 až do odvolania sú zrušené

     • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie v školách a školských zariadeniach a usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 24. marca 2020 ostávajú školy (materské aj základné) zatvorené až do odvolania.

      V zmysle týchto usmernení mestská časť Bratislava-Petržalka NEPOŽADUJE od zákonných zástupcov detí a žiakov platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie od apríla 2020 až do odvolania v závislostí od vydaných opatrení MŠVVaŠ SR.

     • Prerušenie prevádzky

     • Važení rodičia!

      Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa prevádzka materských škôl z dôvodu preventívnych opatrení pred korona vírusom od 10. 03. 2020 prerušuje až do odvolania.

      Ďalšie aktuálne informácie budeme priebežne dopĺňať, o opätovnom spustení prevádzky Vás budeme informovať.

       

     • Prerušenie prevádzky MŠ pre koronavírus

     • Na základe výsledkov dnešného stretnutia primátora so starostami a starostkami mestských častí bol dnes dohodnutý spoločný postup aj pre základné a materské školy. Od utorka 10.3.2020 bude v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka preventívne prerušené vyučovanie na dobu 5 dní, t.j. aj v pondelok 16.3.2020. Predpokladaný nástup je 17.3.2020.

      Ďalší postup bude závisieť od pokynov zo strany kompetentných orgánov.

      Je dôležité zdôrazniť, že cieľom všetkých spomínaných opatrení je znížiť príležitosti na šírenie infekcie.

      Odporúčania odborníkov sú jasné:

      •  Pravidelne si umývať alebo dezinfikovať ruky.
      •  Nepodávať si ruky (v tejto situácii to, naozaj, nebude neslušné).
      •  Ak máte príznaky, vyhnúť sa verejným akciám a verejnosti všeobecne, snažiť sa zostať v domácej izolácii a kontaktovať lekára telefonicky.
      •  Správať sa obzvlášť zodpovedne voči seniorom.
      •  Riadiť sa informáciami a pokynmi z oficiálnych zdrojov.

      Mgr. Jana Oswaldová

      riaditeľka MŠ

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú tento týždeň zrušené všetky plánované aktivity pre deti i Vás rodičov. Zároveň sú zrušené aj krúžkové činnosti. O náhradných termínoch Vás budeme včas informovať.

      Prosím Vás, aby Ste dbali zvýšenú pozornosť zdravotnéhu stavu Vás i Vašich detí a sledovali informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na stránke školy.

       

      Mgr. Jana Oswaldová

      riaditeľka MŠ Bohrova  

     • Voľby do Rady školy

     • Materská škola Bohrova v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Materskej škole Bohrova. V súlade s ustanovením § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 7 v zložení:

       - dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov

       - jeden volený zástupca nepedagogických zamestnancov

       - dvaja volení zástupcovia rodičov detí

      -  dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. štyri roky. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov detí zabezpečí riaditeľka školy.

      Voľba do Rady školy z radov zástupcov rodičov sa uskutoční 11.3.2020 v spoločných  priestoroch materskej školy o 16.15.hod.

      Touto cestou prosíme všetkých rodičov detí, ktorí majú záujem o ďalšie smerovanie života Materskej školy Bohrova a chcú jej venovať aj trochu svojho času a energie, o účasť.

       

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie

       

     • Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021

     • V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne  od 27. apríla do 30. apríla 2020 v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

           Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:a)  spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2020 dovŕšia 5 rokov),c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

           Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk  a z internetovej stránky MŠ.

      V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 6.2.2020 ostatné podmienky prijímania detí:

      a) prednostne sa prijímajú deti, ktorých súrodenec bude aj v školskom roku 2020/2021 navštevovať MŠ Bohrova

      Žiadosti na školský rok 2020/2021 sa budú prijímať v stanovenom termíne v tomto čase:

      v pondelok od 7,00  do 17,00 hod.

      v utorok až štvrtok od 10,00 do 15,00 hod v kancelárii riaditeľky MŠ.

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 18.06.2020.

      Tlačivo  žiadosti nájdete v časti Tlačivá.

     • Darujte nám 2% z dane

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.