• Telocvičňa v novom šate - poďakovanie

     • Tuto cestou sa chmeme poďakovať pánovi Mgr. Ivanovi Halmovi, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka a zároveň členom Rady školy MŠ Bohrova, ktorý nám cez poslaneckú prioritu pomohol čiastkou 5 000,- € obnoviť našu telocvičňu.

      Zároveň veľké poďakovanie patrí pánovi Barátovi, pánovi Kolaričovi a pánovi Hamrákovi, ktorí každý svojim dielom pomohol k tomu, že cvičenie pre deti bude zábavné, bezpečné a ešte k tomu aj v peknom prostredí.

       

      ĎAKUJEME 

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 25.1. do 29.1.2021

     • Opäť sa na Vás obraciame ohľadne zisťovania záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do náhradnej materskej školy v dňoch od 25.1.2021 až 29.1.2021,  keďže v našej materskej škole bude prevádzka prerušená, V prevádzke bude na MŠ Iľjušinova, ale len pre oboch rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre oboch rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu. 

      Prosíme, nahláste záujem o MŠ Iljušinova  na email msbohrova@petrzalka.sk  do 20.1.2021 do 12:00 hod.

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 18.1. do 22.1.2021

     • Milí rodičia,

      touto cestou zisťujeme Váš záujem o umiestnenie dieťaťa do náhradnej materskej školy v dňoch od 18.1.2021 až  22.1.2021,  keďže v našej materskej škole bude prevádzka prerušená, V prevádzke bude na MŠ Iľjušinova, ale len pre oboch rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre oboch rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu. 

      Prosíme, nahláste záujem o MŠ Iljušinova  na email msbohrova@petrzalka.sk  do 13.1.2021 do 8:00 hod.

     • Prerušenie prevádzky MŠ od 11.1. do 15.1.2020

     • V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne sa prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

      V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2015 do 15.1.2021.

      Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ Iľjušinova a to len pre oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

      Poprosím Vás o nahlásenie záujmu zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a detí zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova od 11.1.2021 do 15.1.2021 do 8.1.2020 do 10,00 h mailom na msbohrova@petrzalka.sk 

       

     • Zmena poplatkov od 1.1.2021

     • Na základe Všeobecme záväzného nariadenia estskje časti Bratisava-Petržalka č.15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa menia platby od 1.1.2021 nasledovne:

      - za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40,- €/ mesiac/dieťa (okrem predškolákov)

      Výška príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:
      - zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12,- € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac, diétne stravovanie zabezpečované individuálne donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom - na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške 6,- €/ mesiac/dieťa

       

       

     • Celé Slovensko číta deťom

     • Triedy mravčekov a včielok sa tento rok zapojili do adventného čítania v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. 

      Okrem čítania v triede si deti môžu vypočuť príbehy aj doma v podaní slovenských hercov. 

      Príjemné chvíle s Adventným čítaním!

      http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/

     • Zmena poplatku - december

     • Z dôvodu prerušenej prevádzky údržby tepelných zariadení 9.12.2020  a prerušenej  prevádzky v dňoch vianočných prázdnin 2020 sa upravuje predpis za December 2020:

       

      -         poplatok  30,-€  sa znižuje  na    22,86,- €

      -         poplatok 100,-€  sa znižuje na    76,19,- €

     • Vianočné tvorenie

     • Tento deň venujeme spoločne vianočným ozdobám, vianočným pozdravom, vianočným dekoráciám. Ukážeme Vám, aké sú naše malé rúčky šikovné.

     • Medovníčkovo

     • Posledné dni pred Vianocami si v škôlke spríjemníme vôňou medovníčkov. Spoločne v triedach budeme piecť, zdobiť i chutnať. Z našich cukrárskych výtvorov si urobíme výstavku v spoločných priestoroch MŠ. Prídite sa pozrieť.

     • Jesenné prázdniny

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa jesenné prázdniny tento školský rok týkajú všetkých škôl, teda aj materských.

      Termíny jesenných prázdnin:

      30.10-2.11.2020

      6.11.-9.11.2020

      V týchto dňoch je materská škola zatvorená.

       

     • POZOR - ZMENA PREVÁDZKOVEJ DOBY MŠ

     • Prevádzka MŠ v dňoch od 2.9. do 14.9.2020 je stanovená v čase

      od 7,00 hod. - do 16,00 hod.

      Budova MŠ sa zatvára o 8,00 hod.

       

      Odhlasovanie detí (prípadne neskorší príchod) treba nahlásiť osobne, cez aplikáciu Edupage alebo telefonicky najneslôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni (VZN č.15/2019 zo dňa 30.09.2019).

       

     • Potvrdenie od lekára

     • Prosíme zákonných zástupcov detí, ktorí si  podávali žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021, aby čo najskôr priniesli potvrdenie od lekára, ak tak už neurobili.