• KZP Informuje

     • KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY v spolupráci s CIRKUS-KUS vám prinášajú ONLINE CIRKUSOVÚ ŠKOLU, ktorá začína každý utorok a štvrtok o 15:00 hod. pre deti od 6 do 12 rokov. Cirkusovou manéžou a zároveň telocvičňou nám bude izba a uvidíte, aké kúsky sa dajú urodiť so stoličkou, so stenou, s dverami či s obyčajnými vecami, ktoré máme doma. Pre mládež a dospelých sme tu od 16:00 hod. Naším cieľom bude najmä návrat ku kondícii, sile a flexibilite.

       

      Pripojíte sa aj Vy:

      Link na utorok 23.3.2021 pre oba časy: https://cutt.ly/4z7TFAA

      Link na štvrtok 25.3.2021 pre oba časy: https://cutt.ly/tz7TZpZ

       

      Teší sa na Vás vždy usmiata Helenka.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 22.3.2021

     • Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.03.2021 prevádzka MŠ Bohrova len pre deti

      •  rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)
      • deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry
      • ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. (s priložením čestného prehlásenia)

      Počas pobytu dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa Dodatkom k školskému poriadku č.1/2021.

      Pri nástupe do MŠ potrebujete:

      • vyplnené čestné prehlásenie (viď príloha) pokiaľ spadáte do bodu 2 a 3)
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti  odovzdané cez Edupage po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 
      • k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19
      • rúško pre dieťa aj v interiéri (v skrinke 2 náhradné pre potreby výmeny)
      • preberať a odvozdávať deti bude pedagogický zamestnanec pred vchodom MŠ
     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 8.3.2021

     • V zmysle § 2 ods.3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa  05.02.2021 a č. 2021/100079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 ako aj v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č.122 a č.123 z 28.02.2021 po zvážení epidemiologickje situácie a prevádzkových podmienok škôl v mestskej časti Bratislava Petržalka s účinnosťou

      od 8.3.2021 budú v prevádzke MŠ

      v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným výkonom práce nasledovne:

       MŠ Röntgenova, kde budú zaradené aj deti z MŠ Bohrova a MŠ Nobelovo námestie

       

      V MŠ Bohrova je od 8.3.2021 prerušená prevádzka.

       

      Ak je obmedzená, prípadne sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy na základe opatrení príslušného orgánu z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to v zmysle bodu C. rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v MŠ, čo platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej alebo viacerým triedam.