• Potvrdenie od lekára

     • Prosíme zákonných zástupcov detí, ktorí si  podávali žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021, aby čo najskôr priniesli potvrdenie od lekára, ak tak už neurobili.

     • POZOR - úprava poplatkov za mesiac marec a jún

     • Oznam k zmenám k výške poplatkov za čiastočnú úhradu pobytu dieťaťa

      •  Marec 2020

      Pri platbe 30,- Eur je výška poplatku za marec 8,18 € 

      Pri platbe 100,- Eur je výška poplatku 27,27 € 

      •  Jún 2020

      Za detii, ktoré nastúpili 1.6.2020 do MŠ uhradia zákonní zástupcovia plnú sumu 30,- / 100,- €.

      Za deti, ktoré nastupujú 15.6.2020 do MŠ uhradia zákonní zástupcovia: 

      pri výške poplatku 30,- € - alikvotnu časť 16,36 €

      pri výške poplatku 100,-€ - alikvotnu  časť 54,55 €.

      Rozdiel bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe jeho žiadosti s uvedením čísla účtu na, ktorý treba preplatok vrátiť. Vyplnenú žiadosť je treba priniesť riaditeľke MŠ.