• Usmernenie k prevádzke MŠ od 1.3. do 5.3.2021

     • V zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení neskorších predpisov a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/100079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka rozhodol, že na základe aktuálnych prevádzkových, personálnych a kapacitných dôvodov stanovuje výchovu a vzdelávanie v materských školách od 1.3.2021 do 5.3.2021 pre deti: 

      1. ktoré od 1. septembra 2021 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (predškoláci)
      2. oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
      3. pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

      Počas pobytu dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa Dodatkom k školskému poriadku č.1/2021.

      Pri nástupe do MŠ potrebujete:

      • vyplnené čestné prehlásenie (viď príloha) pokiaľ spadáte do bodu 1 a 2
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti  odovzdané cez Edupage po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 
      • k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19
      • rúško pre dieťa aj v interiéri (v skrinke 2 náhradné pre potreby výmeny)
      • preberať a odvozdávať deti bude pedagogický zamestnanec pred vchodom MŠ
     • KARANTÉNA V TRIEDE MRAVČEKOV

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 23.02.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nariaďuje karanténne opatrenia u detií v triede mravčekov a vybraných zamestnancov MŠ Bohrova1.

      V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u dieťaťa v tejto triede a na zabráneniu šírenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténym opatreniam: prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne do 09.03.2021 (vrátane).

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • V zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení neskorších predpisov a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/100079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 obnovuje starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka výchovu a vzdelávanie v materských školách od 22.2.2021 do 26.2.2021 pred deti: 

      1. ktoré od 1. septembra 2021 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (predškoláci)
      2. oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
      3. pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

      Počas pobytu dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa Dodatkom k školskému poriadku č.1/2021.

      Pri nástupe do MŠ potrebujete:

      • vyplnené čestné prehlásenie (viď príloha) pokiaľ spadáte do bodu 1 a 2
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti  odovzdané cez Edupage po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri posebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 
      • k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19
      • rúško pre dieťa aj v interiéri (v skrinke 2 náhradné pre potreby výmeny)
      • preberať a odvozdávať deti bude pedagogický zamestnanec pred vchodom MŠ

       

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 15.2.-19.2.2021

     • V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke ani od 15.2.2021 do 19.2.2021.

      V období 15.2.-19.2.2021 je v prevádzka MŠ Bzovícka a to len pre oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

     • 2% pre Borkáčikov

     • Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.

       

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
      • na vynovenie vybavenia MŠ
      • na aktivity pre deti v MŠ i mimo nej 

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to (nájdete ho v sekcii Pre rodičov - RZ Borkáčik -  2% z dane)

      vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

     • Usmernenie k prevádzke MŠ od 8.2.-12.2.2021

     • V zmysle vyhlášky a odporúčania hlavného hygienika sa prevádzka materských škôl v zdriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalkav termíne 8.2.-12.2.2021 neobnovuje.

       

      Pre deti zákonných zástupcov v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu je v termíne 8.2.-12.2.2021 otvorená MŠ Bzovícka.

     • Usmernenie k prevádzke MŠ v Bratislave-Petržalke

     • Vážení zákonní zástupcovia,

      dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

      V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06.02.2021 do 07.02.2021, bude prevádzka materských obnovená najskôr od 09.02.2021.

      V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

      O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

      Dňa 08.02.2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.