• Zmena poplatkov od 1.1.2021

     • Na základe Všeobecme záväzného nariadenia estskje časti Bratisava-Petržalka č.15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa menia platby od 1.1.2021 nasledovne:

      - za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40,- €/ mesiac/dieťa (okrem predškolákov)

      Výška príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:
      - zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12,- € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac, diétne stravovanie zabezpečované individuálne donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom - na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške 6,- €/ mesiac/dieťa

       

       

     • Celé Slovensko číta deťom

     • Triedy mravčekov a včielok sa tento rok zapojili do adventného čítania v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. 

      Okrem čítania v triede si deti môžu vypočuť príbehy aj doma v podaní slovenských hercov. 

      Príjemné chvíle s Adventným čítaním!

      http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/

     • Zmena poplatku - december

     • Z dôvodu prerušenej prevádzky údržby tepelných zariadení 9.12.2020  a prerušenej  prevádzky v dňoch vianočných prázdnin 2020 sa upravuje predpis za December 2020:

       

      -         poplatok  30,-€  sa znižuje  na    22,86,- €

      -         poplatok 100,-€  sa znižuje na    76,19,- €