• 2017


     Nadácia Slovenskej sporiteľne - zamestnanecký grantový program "Euro k euru 2017" -  Ekoborkáčik
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Zamestnanec: Ing. Katarína Mészárosová        
     Termín realizácie:  jún 2017- september  2017   
     Získaný grant vo výške 1000,-€

     Cieľom nášho projektu je vytvoriť u detí také vzorce správania, ktoré budú viesť k ochrane životného prostredia. Vytváraním vhodných podmienok, realizovaním zážitkového učenia a rôznymi hrovými aktivitami vychovávať deti k vnútornému sa stotožneniu sa s prírodou. Všetky plánované aktivity sú založené na aktívnej účasti detí, nie len na pasívnom prijímaní informácií. Našou snahou je vzbudiť záujem u detí i rodičov o prostredie v ktorom žijú, chrániť ho a skrášľovať. Na školskom dvore vybudujeme vysoké záhony, kde budú deti samé pestovať bylinky či drobné úžitkové rastliny. Zakúpime nádoby na separovaný odpad, na školský dvor povešiame vtáčie búdky a hmyzie hotely. 

      

     Nadácia Volkswagen Slovakia - zamestnanecký projekt - Na našom dvore bezpečne
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Zamestnanec: Peter Gajdošík       
     Termín realizácie:  jún 2017- september  2017   
     Získaný grant vo výške 1000,-€
     Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečné dopadové plochy pod hracie prvky na našom školskom dvore. Počas uplynulých rokov sa nám podarilo zakúpiť na školský dvor množstvo hracích prvkov, ktoré deti počas pobytov vonku využívajú. Nie všetky však spĺňajú dnešné nároky na bezpečnosť detí. Preto získané finančné prostriedky využijeme na dobudovanie dopadovej plochy pod drevený domček so šmykľavkou a na zakúpenie sietí na pieskovisko, ktoré ho ochránia pred neželanými nečistotami a prispejú tak k hygienickejšiemu prostrediu pre deti.

      

     Nadácia Volkswagen Slovakia - Nemčina do materských škôl - dodatočná podpora
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Termín realizácie:  september 2017-  jún 2018   
     Získaný grant vo výške 1000,-€
     Cieľom projektu bolo nadviazať na úspešnú realizáciu výuky nemeckého jazyka formou krúžku podporenou Nadáciou Volkswagen Slovakia v minulom školskom roku. V predchádzajúcom období začínali s výukou 4-5-ročné deti, ktoré tento rok vo výuke pokračovali a pridali sa nové deti z triedy mravčekov, ktoré tiež základy nemeckého jazyka formou riekaniek, piesní, básní a hier úspešne zvládli. 

      

     Nadácia Slovenskej sporiteľne - Modrý motýľ
     Autor projektu: Ing. katarína Mészárosová
     Termín realizácie:  september 2017- decemvber 2017 
     Získaný grant vo výške 3000,-€
     Projekt bol zameraný na vytvorenie nového edukačného priestoru v materskej škole. Vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne sa nám podarilo zrekonštruovať spoločný priestor, ktorý slúži na stretávanie sa detí v ranných a poobedných hodinách, na divadelné predstavenia, besiedky či realizáciu stretnutí s rodičmi i starými rodičmi našich detí. Spoločný priestor a jedáleň sme s pomocou rodičov vymaľovali a zakúpili sme nový nábytok (vstavanú skriňu, police, kryty na radiátory a posuvné dvere medzi jedálňou a spoločným priestorom) a koberec. Po skoro tridsiatich rokoch si rekonštrukciu tento priestor zaslúžil.