• 2018

     Slovenská agentúra životného prostredia - Zelený vzdelávací fond - Vráťme Petržalke jej zelenú tvár
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Termín realizácie: apríl 2008 - apríl 2019          
     Získaný grant vo výške: 1375,15 €
     Cieľom projektu bolo vytvoriť u detí také vzorce správania, ktoré budú viesť k ochrane životného prostredia. Chceli sme pôsobiť hlavne na emocionálnu stránku detí, budovaním pocitu úcty ku všetkému živému a prebúdzaním pocitu spoluzodpovednosti za stav a ďalší vývin životného prostredia. Zámerom bolo zorganizovať environmentálny výchovný program pre deti predškolského veku a žiakov okolitých ZŠ priamo v areáli MŠ Bohrova 1, Bratislava praktickou formou v areáli MŠ, nakoľko školské záhrady majú obrovský potenciál pre vzdelávanie. Súčasťou projektu bolo aj organizácia tvorivých dielní, besied, hier, súťaží a interaktívnych podujatí s environmentálnym zameraním. Projekt využitím experimentálnej a zážitkovej formy výchovy a vzdelávania podporil utvorenie pozitívneho vzťahu detí k prírode ich aktívnym zapojením do činností súvisiacich napr. s vysádzaním rastlín a starostlivosťou o ne. Projekt bol realizovaný v mestskej časti Petržalka, v jednom z najhustejšie obývaných sídlisk Slovenska a strednej a východnej Európy.

      

     Nadácia Volkswagen Slovensko - zamestnanecký projekt - Záhradná sprcha pre škôlkárov
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Zamestnanec: Ing. Marcela Gvothová
     Termín realizácie: apríl 2018 – jún 2018
     Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre deti predškolského veku zabraňujúce prehriatie organizmu počas letných mesiacov a spríjemniť im pobyt na školskom dvore. Keďže najradšej trávia deti svoj čas v spoločných hrách s kamarátmi vonku, najmä za pekného letného počasia, vieme im touto cestou zabezpečiť bezpečné a hygienické ovlažovanie a otužovanie sa.

      

     Nadácia Orange - zamestnanecký projekt - Radosťou z pohybu ku zdraviu
     Autor projektu: Martin Gula
     Termín realizácie:  máj 2018 - september 2018     
     Získaný grant vo výške 750,-€
     Neoddeliteľnou súčasťou každej materskej školy je školský dvor. Pobyt na ňom si užívajú všetky deti. Keďže niektoré hrové prvky na našom dvore už doslúžili, boli sme nútený ich z dôvodu bezpečnosti demontovať. Preto sme radi že ich vďaka podpory z nadácie Orange môžeme nahradiť novými, bezpečnými hracími prvkami. Tu si budú môcť deti zdokonaľovať pohybové schopnosti, telesnú zdatnosť či výdrž, učiť sa zodpovednosti, vytrvalosti a trpezlivosti.

      

      

     Nadácia Volkswagen Slovensko - Zelená dobrovoľníkom - Spolu a radostne
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová
     Termín realizácie: máj 2018 - jún 2018         
     Získaný grant vo výške 500,-€

     Cieľom tohto projektu bolo spojiť svoje sily pre dobrú vec. Areál našej materskej školy píše pomaly tridsaťročnú históriu a preto vyžaduje menšiu revitalizáciu. Spojením spoločných síl mnohých našich rodičov a pedagógov sme chceli namaľovať hrové prvky, lavičky, hojdačky aj fasádu okolo materskej školy. Výsadbou kvetín do pneumatikovej pyramídy sme si tiež skrášlili dvor. Vďaka podpore z Nadácie Volkswagen Slovakia sa nám náš cieľ podarilo splniť.

      

     Nadácia EPH - Eviroučebňa v materskej škole
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová  
     Termín realizácie: august 2018 - október 2018      
     Získaný grant vo výške 1000,-€
     Cieľom projektu bolo vybudovať v areáli materskej školy enviroučebňu v prírodnom prostredí. Realizáciou nášho projektu sme posunuli vzdelávacie aktivity pre deti z triedy do prírodného prostredia. Vzdelávanie detí a hry prebiehajú priamo na čerstvom vzduchu, bez ohľadu na počasie. Realizácia projektu prispela k zmene prostredia vyučovacieho procesu, k zlepšeniu vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy, ku kreativite detí, ku skrášleniu a zatraktívneniu areálu MŠ.

      

     Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity – Pohybom ku zdraviu
     Autor projektu: Ing. katarína Mészárosová      
     Termín realizácie: august 2018 – október 2018 
     Získaný grant vo výške 1000,-€
     Neoddeliteľnou súčasťou každej materskej školy je školský dvor. Pobyt na ňom si v prípade priaznivého počasie užívajú všetky deti. Keďže hrové prvky na našom školskom dvore majú už svoj vek a z dôvodu bezpečnosti detí sme boli nútení niektoré odstrániť, chceli sme  ich nahradiť novými a hlavne bezpečnými. Zakúpili sme univerzálny hrací prvok na školský dvor tzv. chodník odvahy, na ktorom budú si môcť deti zdokonaľovať pohybové kompetencie, telesnú zdatnosť a výdrž, učiť sa vytrvalosti, zodpovednosti a trpezlivosti. Vieme, že dnes sa všeobecne menej deti hýbu, sú chorľavejšie a majú horšiu koordináciu pohybu, preto je potrebné ich podporovať a motivovať k pohybu.

      

      

     Bratislavský samosprávny kraj – Participatívny rozpočet – Magický svet škôlkára
     Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová       
     Termín realizácie: august 2018 – november 2018
     Získaný grant vo výške 4942,-€
     Cieľom projektu bolo priniesť do materskej školy nový spôsob prístupu k informáciám pre deti predškolského veku didaktickou pomôckou, pri ktorej si najmenšie deti rozvíjajú hrubú motoriku, zrakovo-pohybovú koordináciu, postreh a v neposlednom rade objavujú nové informácie. Digitálne technológie nie sú dnes pre deti nič nového, prinášajú si už z domu elementárne počítačové zručnosti, ktoré dokážeme s touto didaktickou pomôckou náležite rozvíjať a popritom aj naučiť deti pravidlám využívania digitálneho svet. Pri tejto technike je obraz premietaný zo špeciálneho projektora na bielu plochu na zemi, takže deti pri nej môžu pracovať v im prirodzenej polohe v ľahu, sede či kľaku. Cieľom tohto projektu bolo integrovať digitálne technológie do každodenných aktivít detí a podporovať tak rozvoj elementárnych počítačových zručností. Súčasťou projektu je okrem zakúpenia Magic boxu aj vybavenie tried ďalšími digitálnymi pomôckami ako je interaktívna stena, autíčko Pro-Boot, včielka Bee-Boot, audio systém Easi-Ears. Je nesmierne dôležité, aby naše deti napredovali a už v ranom veku mali možnosť rozvíjať si technické zručnosti a získavať tak digitálne kompetencie. Všetky tieto digitálne pomôcky pomáhajú preniesť dieťa do fascinujúceho sveta hier, pohybových aktivít i interaktívnej výučby rôzneho zamerania. Preberané témy v prostredí materskej školy využívaním digitálnych pomôcok podporujú vnímanie detí viacerými zmyslami, teda nie len vizuálne ale aj auditívne. Uľahčuje to chápanie nových poznatkov a ich opakovanie je zase efektívnejšie. V rámci digitálnej gramotnosti chce byť MŠ Bohrova školou, ktorá využíva najmodernejšie technológie vo vzdelávaní, v ktorej deti získajú základy digitálnej gramotnosti a tieto vedia aj uplatniť v praxi pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií a tak sa aktívne zúčastňovať na vlastnom vzdelávaní. Digitálne technológie sú v však v našom prostredí vnímané len ako prostriedok výchovno-vzdelávacej činnosti a ich využívanie má jasne stanovené pravidlá.