• Školský špeciálny pedagóg

    •  

     • Príchodom nového školského roku 2020/2021 sme sa v našej MŠ s radosťou mohli rozšíriť náš kolektív o inkluzívny tím - jedným z nich je aj školský špeciálny pedagóg. Toto rozhodnutie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci Európskej únie, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory členov inkluzívnych tímov.  Cieľom tohto národného projektu je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnej výchove a vzdelávaniu. 

      Kto je školský špeciálny pedagóg?
      Školský špeciálny pedagóg patrí k odborným zamestnancom školy, ktorí sa priamo podieľajú na výchovnovzdelávacom procese detí, najmä detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Výhodou MŠ so špeciálnym pedagógom je, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie rôznych porúch či kompenzáciu ťažkostí do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v materskej škole.

      Čo je úlohou školského špeciálneho pedagóga v našej MŠ?

      • pracuje s deťmi so zdravotným znevýhodnením (poruchy učenia, poruchy pozornosti, narušenú komunikačnú schopnosť, alebo iné ťažkosti, ktoré im sťažujú prirodzený vývin)
      • špeciálny pedagóg má na starosti skupinovú, ale aj individuálnu intervenciu a reedukáciu
      • cielenými cvičeniami sa snaží deficity jednotlivých čiastkových funkcií napraviť
      • individuálne pracuje s deťmi v rámci adaptačného procesu
      • individuálne sa venuje deťom s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky – postupuje podľa Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu
      • spolupracuje s pedagogickými zamestnancami
      • uskutočňuje konzultácie so zákonnými zástupcami detí
      • zakladá, vedie, triedi a aktualizuje dokumentáciu k deťom v starostlivosti špeciálneho pedagóga

      

     Školskú špeciálnu pedagogičku Mgr. Lucia Lašáková môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/63451837 alebo  na adrese spmsbohrova@gmail.com

      

     Pripravili sme pre Vás rodičov,  pár rád ako s úsmevom zvládnuť nástup Vášho dieťaťa do základnej školy.

     S úsmevom do školy