• Školský psychológ

    • Príchodom nového školského roku 2020/2021 sme sa v našej MŠ s radosťou mohli rozšíriť náš kolektív o inkluzívny tím - jedným z nich je aj školský psychológ. Toto rozhodnutie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci Európskej únie, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory členov inkluzívnych tímov.  Cieľom tohto národného projektu je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnej výchove a vzdelávaniu. 

     Hlavnou úlohou školského psychológa je zachovanie a posilňovanie psychického zdravia detí, ich harmonický vývoj v podmienkach materskej školy. Tiež poskytuje včasnú pomoc rodičom pri riešení rôznych otázok týkajúcich sa detí predškolského veku.

     • Poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby, pomoc deťom, pedagógom i zákonným zástupcom
     • Snaží sa s rodičmi pochopiť, čo sa deje s ich dieťaťom, vykonáva základnú diagnostiku vývinovej úrovne ich pozornosti, pamäti, myslenia, vnímania, reči, citovej a sociálnej oblasti.
     • V procese komunikácie s rodičmi, pedagogickými pracovníčkami, pozorovania prejavov správania dieťaťa v prostredí materskej školy pomáha dospelým identifikovať ťažkosti dieťaťa, ich príčiny a hľadať riešenie.
     • Individuálne pracuje s deťmi v rámci adaptačného procesu
     • Individuálne sa venuje deťom s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky – postupuje podľa Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu
     • Činnosti školskej psychologičky sú zamerané priamo na deti, ale pre väčšiu efektivitu sú do nich zapojení aj ostatní účastníci výchovno-vzdelávacieho procesu – pedagogické pracovníčky a rodičia, ktorí sa podieľajú na riešení rôznych ťažkostí dieťaťa.
     • Poskytuje preventívnu činnosť zameranú na vytvorenie podmienok, ktoré zabraňujú alebo predchádzajú vzniku problémov a ťažkostí
     • Problémy, ktoré nie sú v odbornej kompetencii psychologičky, sa riešia presmerovaním požiadavky na prácu s dieťaťom a jeho rodinou na iných odborníkov, podľa konkrétnych okolností.

      

     V prípade záujmu kontaktujte školskú psychologičku a dohodnite si stretnutie.

     Mgr. Alexandra Krankušová

     02/ 63451837

     psychologmsbohrova@gmail.com

      

     Pripravili sme pre Vás rodičov,  pár rád ako s úsmevom zvládnuť nástup Vášho dieťaťa do materskej školy.

     S úsmevom do škôlky