• Národný projekt Pomáhajúce profesie II

    Národný projekt POP II

    „Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.
    www.esf.gov.sk

    www.minedu.gov.sk
    NP POP: 

    https://nivam.sk/ucitelia/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-edukacii-deti-a-ziakov-ii/

     

    MPC: https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2

    Názov operačného programu  : OP ľudské zdroje

    Názov prioritnej osi : Vzdelávanie

    Kód projektu:   312011AQI4
    Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy vrátane detí so ŠVVP.
    Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR: 100%

    • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
    • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
    • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond


    Miesto realizácie: MŠ Bohrova 1, Bratislava
    Obdobie realizácie: 01.09.2020 – 31.08.2023

     

    Materská škola je zapojená do národného projektu  Pomáhajúce profesie v edukácii detí II. Vďaka získaniu podpory môže u nás od 25.10.2020 pracovať školská psychologička a školská špeciálna pedagogička a od 1.8.2021 aj dve pedagogické asistentky. Ide o pracovné pozície, ktoré pomáhaj zvýšiť  kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti a zároveň pomôžu k lepšiemu individuálnemu prístupu a diferencovanej výučbe.

    V rámci  Národného projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorého špecifickým cieľom je zvýšiť  iluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, vytvoríme inkluzívne prostredie podľa potreby a možností MŠ a vytvoríme inkluzívny tím. Využijeme možnosti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, využijeme možnosti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov zameraného na inkluzívne vzdelávanie.

    Vzdelávanie detí s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania ako aj školskej integrácie sa v našej materskej škole uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými deťmi podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ak je to potrebné. Pri práci s takýmito deťmi vychádzame zo záverov a odporúčaní uvedených v správach z diagnostického vyšetrenia Centra poradenstva a prevencie, alebo Centra špeciálnopedagogického poradenstva s ohľadom na podmienky materskej školy.