• Oznam

     • Milí rodičia, 

      oznamujeme Vám, že môžete prejaviť záujem o umiestnenie dieťaťa do znovuobnovenej prevádzky MŠ aj z týchto dôvodov:

      - ak ide o dieťa osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku a nedokáže zabezpečiť starostlivosť o dieťa

      - ak ide o dieťa rodičov, ktorí obaja vykonávajú prácu na pracovisku a nedokážu zabezpečiť starostlivosť o dieťa

      Svoj záujem môžete prejaviť emailom na adresu msbohrova@strediskoskole.sk do 28.5.2020.

      Znovuobnovenie prevádzky bude prebiehať podľa našich personálnych i priestorových možností.

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti:

      A) zdravotníkov, záchranárov, hasičov, príslušníkov policajného zboru, príslušníkov ozbrojených síl,  pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, nepedagogických zamestnancov škôl a škôl a školských zariadení

      B)  ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v príslušnej základnej škole

      C)  podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

      Uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti zaradené do triedy s poruchami výživy a deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) – tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienickoepidemiologických dôvodov.

      Žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku A alebo B, aby oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail do 25. mája 2020 záujem o návštevu materskej školy.

      V prípade detí zamestnancov vo výkone (A) je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy čestné prehlásenie o tom, že patria do danej skupiny zamestnancov (tlačivo – príloha) na e-mail (scan) do 25. mája 2020.

      Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.