• Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021

     • V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne  od 27. apríla do 30. apríla 2020 v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

           Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:a)  spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2020 dovŕšia 5 rokov),c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

           Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk  a z internetovej stránky MŠ.

      V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 6.2.2020 ostatné podmienky prijímania detí:

      a) prednostne sa prijímajú deti, ktorých súrodenec bude aj v školskom roku 2020/2021 navštevovať MŠ Bohrova

      Žiadosti na školský rok 2020/2021 sa budú prijímať v stanovenom termíne v tomto čase:

      v pondelok od 7,00  do 17,00 hod.

      v utorok až štvrtok od 10,00 do 15,00 hod v kancelárii riaditeľky MŠ.

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 18.06.2020.

      Tlačivo  žiadosti nájdete v časti Tlačivá.

     • Darujte nám 2% z dane

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.