• Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

     

    V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční

    v termíne od 3.mája do 7.mája 2021

     v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

         Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:
    a)  deti vo veku od 3 rokov

    b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

              V zmysle § 59a školského zákona č.245/2008 Z.z. povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

           V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ a na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

          Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní zástupcovia detí alebo zákonný zástupca zariadenia doručia MŠ naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu na msbohrova@petrzalka.sk, poštou alebo osobne (podľa epidemiologickej situácie) podľa pokynov riaditeľky MŠ s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ je zverejnená na webovom sídle MŠ v časti Pre rodičov - Administrácia - Dokumenty a tlačivá.

    Do poznámky v žiadosti prosím uveďte, do ktorých materských škôl v Petržalke Ste si podali žiadosť o prijatie dieťaťa, Ak podávate žiadosť len po našej MŠ uveďte do poznámky - žiadna.

    Žiadosti na školský rok 2021/2022 sa budú prijímať v stanovenom termíne v čase od 8,00  do 16,00 hod. v kancelárii riaditeľky MŠ.

    Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 15.06.2021.

    Usmernenie - spádové MŠ pre povinné predprimárne vzdelávanie

    Oznam - miesto a termín prijímania žiadostí do MŠ 2021/2022

    Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie