• Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

    V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční

    v termíne od 2.mája do 6.mája 2022

     v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

         Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:
    a)  deti vo veku od 3 rokov

    b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

              V zmysle § 59a školského zákona č.245/2008 Z.z. povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

           V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ a na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

    V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

    a) deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

    b) súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2022/2023,

    c) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

    • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

    • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

    • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

         

    Do poznámky v žiadosti prosím uveďte, do ktorých materských škôl v Petržalke Ste si podali žiadosť o prijatie dieťaťa. Ak podávate žiadosť len po našej MŠ uveďte do poznámky - žiadna.

    Žiadosti na školský rok 2022/2023 môžete podávať:

    1. osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy od 2.5.-6.5.2022 v čase 
    • pondelok od 7.00 hod. do 17.00 hod.
    • v utorok až piatok, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.​​

         

          2. elektronicky v termíne podávania žiadostí (2.5.-6.5.2022) zašlite na mailovú adresu materskej školy  msbohrova@petrzalka.sk 

          3.   doporučene poštou

    Žiadosť musí byť riadne vyplnená, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdená.

     

    Do poznámky na žiadosti treba uviesť všetky materské školy, do ktorých si podávate žiadosť!

    Ak podávate žiadosť o prijatie iba do našej materskej školy, do poznámky napíšte "žiadna"                 

     

    Zákonný zástupca zaregistruje v čase od 2.5. do 6.5.2022 žiadosť o prijatie dieťaťa aj elektronicky na Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

     Túto žiadosť nie je potrebné tlačiť.

     

    Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 30.06.2022.    Oznam o prijímaní detí do MŠ

    Spádové materské školy

    Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

    Písomné vyhlásenie - podpis rodiča

    Písomné vyhlásenie o splnomocnení jedného z rodičov