• Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024

    V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční

    v termíne od 2.mája do 5.mája 2023

     v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

         Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:
    a)  deti vo veku od 3 rokov

    b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

              V zmysle § 59a školského zákona č.245/2008 Z.z. povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

           V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ a na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

    V zmysle § 59 ods. 2 školského zákona ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.
    V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa po prijatí všetkých deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, prednostne prijímajú deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

     

    a) deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),
     

    b) súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2023/2024,
     

    c) deti z mestskej časti Bratislava-Petržalka - trvalý pobyt:
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky,

     

    d) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
    ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

     

        Do poznámky v žiadosti prosím uveďte, do ktorých materských škôl v Petržalke Ste si podali žiadosť o prijatie dieťaťa. Ak podávate žiadosť len po našej MŠ uveďte do poznámky - žiadna.

    Žiadosti na školský rok 2023/2024 môžete podávať:

    1. osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy od 2.5.-5.5.2023 v čase 
    • utorok od 7.00 hod. do 17.00 hod.
    • v stredu až piatok, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.​​

     2. elektronicky v termíne podávania žiadostí (2.5.-5.5.2023) zašlite na mailovú adresu materskej školy  msbohrova@petrzalka.sk 

          3.   doporučené poštou

    Žiadosť musí byť riadne vyplnená, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdená.

     

    Zákonný zástupca zaregistruje v čase od 2.5. do 6.5.2022 žiadosť o prijatie dieťaťa aj elektronicky na Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Túto žiadosť nie je potrebné tlačiť.

     

    Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 30.06.2023.

    Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

     

    V prípade, že zadováženie podpisu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, je potrebné priložiť vyhlásenie:

    Písomné vyhlásenie - podpis rodiča

    V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že všetky písomnosti vrátane rozhodnutí bude preberať a podpisovať jeden zákonný zástupca, je potrebné priložiť vyhlásenie:

    Písomné vyhlásenie o splnomocnení jedného z rodičov

     

    VZN č.3 /2023 spádová MŠ

    Oznam o prijímaní detí do MŠ

    Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

    Vyhlásenie so spracovaním osobných údajov